839. αὔριον (aurion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 839. αὔριον (aurion) — 14 Occurrences

Matthew 6:30 Adv
GRK: ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
NAS: which is [alive] today and tomorrow is thrown
KJV: is, and to morrow is cast into
INT: which is and tomorrow into an oven

Matthew 6:34 Adv
GRK: εἰς τὴν αὔριον ἡ γὰρ
NAS: about tomorrow; for tomorrow
KJV: thought for the morrow: for the morrow
INT: about things tomorrow indeed

Matthew 6:34 Adv
GRK: ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς
NAS: tomorrow; for tomorrow will care
KJV: for the morrow shall take thought
INT: indeed tomorrow will be anxious about itself

Luke 10:35 Adv
GRK: ἐπὶ τὴν αὔριον ἐκβαλὼν δύο
NAS: On the next day he took out two
KJV: on the morrow when he departed,
INT: on the next day having taken out two

Luke 12:28 Adv
GRK: σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον
NAS: which is [alive] today and tomorrow is thrown
KJV: the field, and to morrow is cast into
INT: today and tomorrow into an oven

Luke 13:32 Adv
GRK: σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ
NAS: today and tomorrow, and the third
KJV: to day and to morrow, and the third
INT: today and tomorrow and the

Luke 13:33 Adv
GRK: σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ
NAS: on today and tomorrow and the next
KJV: and to morrow, and
INT: today and tomorrow and the [day]

Acts 4:3 Adv
GRK: εἰς τὴν αὔριον ἦν γὰρ
NAS: until the next day, for it was already
KJV: hold unto the next day: for it was
INT: until the next day it was indeed

Acts 4:5 Adv
GRK: ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν
NAS: On the next day, their rulers
KJV: on the morrow, that their
INT: on the next day were gathered together their

Acts 23:20 Adv
GRK: σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον
NAS: down tomorrow to the Council,
KJV: Paul to morrow into
INT: you that tomorrow Paul

Acts 25:22 Adv
GRK: ἀνθρώπου ἀκοῦσαι Αὔριον φησίν ἀκούσῃ
NAS: myself. Tomorrow, he said,
KJV: the man myself. To morrow, said
INT: man to hear tomorrow he says you will hear

1 Corinthians 15:32 Adv
GRK: καὶ πίωμεν αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν
NAS: AND DRINK, FOR TOMORROW WE DIE.
KJV: drink; for to morrow we die.
INT: and we might drink tomorrow indeed we die

James 4:13 Adv
GRK: Σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς
NAS: or tomorrow we will go
KJV: To day or to morrow we will go into
INT: today or tomorrow we may go into

James 4:14 Adv
GRK: τὸ τῆς αὔριον ποία ἡ
NAS: your life will be like tomorrow. You are [just] a vapor
KJV: what [shall be] on the morrow. For
INT: what on the next day [will be] for what [is] the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page