882. Ἀχαΐα (Achaia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 882. Ἀχαΐα (Achaia) — 10 Occurrences

Acts 18:12 N-GFS
GRK: ὄντος τῆς Ἀχαίας κατεπέστησαν οἱ
NAS: was proconsul of Achaia, the Jews
KJV: was the deputy of Achaia, the Jews
INT: being of Achaia rose up against the

Acts 18:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἀχαίαν προτρεψάμενοι οἱ
NAS: to go across to Achaia, the brethren
KJV: into Achaia, the brethren
INT: into Achaia having encouraged [him] the

Acts 19:21 N-AFS
GRK: Μακεδονίαν καὶ Ἀχαίαν πορεύεσθαι εἰς
NAS: Macedonia and Achaia, saying,
KJV: Macedonia and Achaia, to go to
INT: Macedonia and Achaia to go to

Romans 15:26 N-NFS
GRK: Μακεδονία καὶ Ἀχαία κοινωνίαν τινὰ
NAS: For Macedonia and Achaia have been pleased
KJV: and Achaia to make
INT: Macedonia and Achaia a contribution certain

1 Corinthians 16:15 N-GFS
GRK: ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαίας καὶ εἰς
NAS: that they were the first fruits of Achaia, and that they have devoted
KJV: the firstfruits of Achaia, and
INT: first-fruit of Achaia and for

2 Corinthians 1:1 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Ἀχαίᾳ
NAS: the saints who are throughout Achaia:
KJV: in all Achaia:
INT: all of Achaia

2 Corinthians 9:2 N-NFS
GRK: Μακεδόσιν ὅτι Ἀχαία παρεσκεύασται ἀπὸ
NAS: you to the Macedonians, [namely], that Achaia has been prepared
KJV: that Achaia was ready
INT: to Macedonians that Achaia has been prepared from

2 Corinthians 11:10 N-GFS
GRK: κλίμασιν τῆς Ἀχαίας
NAS: in the regions of Achaia.
KJV: in the regions of Achaia.
INT: regions of Achaia

1 Thessalonians 1:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀχαίᾳ
NAS: in Macedonia and in Achaia.
KJV: Macedonia and Achaia.
INT: in Achaia

1 Thessalonians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἀχαίᾳ ἀλλ' ἐν
NAS: in Macedonia and Achaia, but also in every
KJV: Macedonia and Achaia, but also
INT: in Achaia but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page