συνέδριον
Englishman's Concordance
συνέδριον (synedrion) — 10 Occurrences

Matthew 26:59 N-NNS
GRK: καὶ τὸ συνέδριον ὅλον ἐζήτουν
NAS: and the whole Council kept trying to obtain
KJV: all the council, sought
INT: and the Council whole sought

Mark 14:55 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ
NAS: and the whole Council kept trying to obtain
KJV: and all the council sought for witness
INT: all the Council sought against

Mark 15:1 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν
NAS: and the whole Council, immediately
KJV: the whole council, and bound
INT: all the Council having bound

Luke 22:66 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν λέγοντες
NAS: and they led Him away to their council [chamber], saying,
KJV: into their council, saying,
INT: into the council of them saying

John 11:47 N-ANS
GRK: οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον
NAS: convened a council, and were saying,
KJV: and the Pharisees a council, and said,
INT: the Pharisees a council and said

Acts 5:21 N-ANS
GRK: συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν
NAS: they called the Council together,
KJV: and called the council together,
INT: they called together the Council and all

Acts 6:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον
NAS: and brought him before the Council.
KJV: brought [him] to the council,
INT: to the Council

Acts 22:30 N-ANS
GRK: πᾶν τὸ συνέδριον καὶ καταγαγὼν
NAS: and all the Council to assemble,
KJV: all their council to appear, and
INT: all the council and having brought down

Acts 23:20 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον
NAS: tomorrow to the Council, as though
KJV: into the council, as
INT: into the Council as being about

Acts 23:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν
NAS: him, I brought him down to their Council;
KJV: into their council:
INT: to the council of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page