θελήματι
Englishman's Concordance
θελήματι (thelēmati) — 6 Occurrences

Luke 23:25 N-DNS
GRK: παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν
NAS: but he delivered Jesus to their will.
KJV: Jesus to their will.
INT: he betrayed to the will of them

Romans 1:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ
NAS: at last by the will of God
KJV: by the will of God
INT: by the will of God

Colossians 4:12 N-DNS
GRK: ἐν παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ
NAS: in all the will of God.
KJV: in all the will of God.
INT: in all [the] will of God

Hebrews 10:10 N-DNS
GRK: ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν
NAS: By this will we have been sanctified
KJV: By the which will we are sanctified
INT: by that will sanctified we are

1 Peter 4:2 N-DNS
GRK: ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν
NAS: of men, but for the will of God.
KJV: of men, but to the will of God.
INT: lusts but to [the] will of God the

2 Peter 1:21 N-DNS
GRK: οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη
NAS: by an act of human will, but men
KJV: in old time by the will of man:
INT: not indeed by [the] will of man was brought

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page