bə·’ā·ho·lê·hem
Englishman's Concordance
bə·’ā·ho·lê·hem — 5 Occurrences

2 Kings 13:5
HEB: בְנֵֽי־ יִשְׂרָאֵ֛ל בְּאָהֳלֵיהֶ֖ם כִּתְמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם׃
NAS: lived in their tents as formerly.
KJV: dwelt in their tents, as beforetime.
INT: and the sons of Israel their tents before before that time

1 Chronicles 5:10
HEB: בְּיָדָ֑ם וַיֵּשְׁבוּ֙ בְּאָ֣הֳלֵיהֶ֔ם עַֽל־ כָּל־
NAS: so that they occupied their tents throughout
KJV: and they dwelt in their tents throughout
INT: their hand occupied their tents throughout all

Psalm 69:25
HEB: טִֽירָתָ֥ם נְשַׁמָּ֑ה בְּ֝אָהֳלֵיהֶ֗ם אַל־ יְהִ֥י
NAS: May none dwell in their tents.
KJV: [and] let none dwell in their tents.
INT: may their camp be desolate their tents may none become

Psalm 78:55
HEB: נַחֲלָ֑ה וַיַּשְׁכֵּ֥ן בְּ֝אָהֳלֵיהֶ֗ם שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
NAS: of Israel dwell in their tents.
KJV: of Israel to dwell in their tents.
INT: an inheritance dwell their tents the tribes of Israel

Hosea 9:6
HEB: יִֽירָשֵׁ֔ם ח֖וֹחַ בְּאָהֳלֵיהֶֽם׃
NAS: Thorns [will be] in their tents.
KJV: them: thorns [shall be] in their tabernacles.
INT: will take Thorns their tents

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 168
345 Occurrences


bā·’ō·hel — 5 Occ.
bə·’ō·hā·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ō·hel — 41 Occ.
bə·’ā·ho·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ā·ho·lê- — 4 Occ.
bə·’ā·ho·lê·hem — 5 Occ.
bə·’ā·ho·lōw — 7 Occ.
bā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
hā·’ō·hel — 41 Occ.
hā·’ō·hĕ·lāh — 8 Occ.
hā·’ā·ho·lî — 1 Occ.
kā·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ā·ho·lê — 1 Occ.
lā·’ō·hel — 3 Occ.
lə·’ō·hā·lāw — 12 Occ.
lə·’ō·hā·le·ḵā — 1 Occ.
lə·’ō·hā·le·ḵā — 3 Occ.
lə·’ō·hel — 9 Occ.
lə·’ā·ho·lê·ḵem — 2 Occ.
lə·’ā·ho·lê·hem — 2 Occ.
lə·’ā·ho·lî — 1 Occ.
lə·’ā·ho·lōw — 2 Occ.
mê·’ō·hel — 4 Occ.
mê·’ā·ho·le·ḵā — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lê — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lê·hem — 1 Occ.
mê·’ā·ho·lōw — 1 Occ.
’ō·hā·lay — 1 Occ.
’ō·hā·le·ḵā — 1 Occ.
’ō·hā·lîm — 3 Occ.
’ō·hel — 124 Occ.
’ā·ho·lêḵ — 1 Occ.
’ā·ho·le·ḵā — 1 Occ.
’ā·ho·lê — 9 Occ.
’ā·ho·lê·ḵem — 1 Occ.
’ā·ho·lê·hem — 7 Occ.
’ā·ho·lî — 4 Occ.
’ā·ho·lōw — 11 Occ.
’ā·ho·lōh — 3 Occ.
ū·ḇə·’ō·hel — 2 Occ.
ḇā·’ō·hel — 1 Occ.
ḇə·’ā·hā·lə·ḵā — 1 Occ.
wə·hā·’ō·hel — 1 Occ.
wə·’ō·hā·lîm — 2 Occ.
wə·’ō·hel — 2 Occ.
ḇə·’ā·ho·lê·ḵem — 1 Occ.
wə·’ā·ho·lê·hem — 2 Occ.
ḇə·’ā·ho·lōw — 1 Occ.
ḇā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
Additional Entries
wə·’ê·hūḏ — 4 Occ.
’ĕ·hî — 3 Occ.
ya·’ă·hîl — 1 Occ.
way·ye·’ĕ·hal — 2 Occ.
ya·hêl — 1 Occ.
bā·’ō·hel — 5 Occ.
bə·’ō·hā·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ō·hel — 41 Occ.
bə·’ā·ho·le·ḵā — 2 Occ.
bə·’ā·ho·lê- — 4 Occ.
bə·’ā·ho·lōw — 7 Occ.
bā·’o·hā·lîm — 2 Occ.
hā·’ō·hel — 41 Occ.
hā·’ō·hĕ·lāh — 8 Occ.
hā·’ā·ho·lî — 1 Occ.
kā·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ō·hel — 1 Occ.
kə·’ā·ho·lê — 1 Occ.
lā·’ō·hel — 3 Occ.
lə·’ō·hā·lāw — 12 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page