1 Corinthians 10
NIV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
New International VersionGreek Study Bible
1For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea.1Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον
2They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea.2καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ
3They all ate the same spiritual food3καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
4and drank the same spiritual drink; for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ.4καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας πέτρα δὲ ἦν Χριστός
5Nevertheless, God was not pleased with most of them; their bodies were scattered in the wilderness.5ἀλλ’ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν Θεός κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ
6Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did.6Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
7Do not be idolaters, as some of them were; as it is written: "The people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry."7μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν καὶ ἀνέστησαν παίζειν
8We should not commit sexual immorality, as some of them did--and in one day twenty-three thousand of them died.8μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσι τρεῖς χιλιάδες
9We should not test Christ, as some of them did--and were killed by snakes.9μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν* καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο
10And do not grumble, as some of them did--and were killed by the destroying angel.10μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ
11These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come.11Ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν
12So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall!12Ὥστε δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
13No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.13πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος πιστὸς δὲ Θεός ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ δύνασθε ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν
14Therefore, my dear friends, flee from idolatry.14Διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας
15I speak to sensible people; judge for yourselves what I say.15ὡς φρονίμοις λέγω κρίνατε ὑμεῖς φημι
16Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ?16Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας εὐλογοῦμεν οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν
17Because there is one loaf, we, who are many, are one body, for we all share the one loaf.17ὅτι εἷς ἄρτος ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
18Consider the people of Israel: Do not those who eat the sacrifices participate in the altar?18βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν
19Do I mean then that food sacrificed to an idol is anything, or that an idol is anything?19Τί οὖν φημι ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν
20No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God, and I do not want you to be participants with demons.20ἀλλ’ ὅτι θύουσιν (τὰ ἔθνη) δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ θύουσιν οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι
21You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too; you cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons.21οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων
22Are we trying to arouse the Lord's jealousy? Are we stronger than he?22 παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν
23"I have the right to do anything," you say--but not everything is beneficial. "I have the right to do anything"--but not everything is constructive.23Πάντα ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει Πάντα ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ
24No one should seek their own good, but the good of others.24μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου
25Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience,25Πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν
26for, "The earth is the Lord's, and everything in it."26Τοῦ Κυρίου γὰρ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς
27If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising questions of conscience.27Εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν
28But if someone says to you, "This has been offered in sacrifice," then do not eat it, both for the sake of the one who told you and for the sake of conscience.28ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ Τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν μὴ ἐσθίετε δι’ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν ⧼Tοῦ γὰρ κυρίου γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς⧽
29I am referring to the other person's conscience, not yours. For why is my freedom being judged by another's conscience?29συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου ἵνα‿ τί γὰρ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως
30If I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced because of something I thank God for?30εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ
31So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.31Εἴτε οὖν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε
32Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks or the church of God--32ἀπρόσκοποι καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ
33even as I try to please everyone in every way. For I am not seeking my own good but the good of many, so that they may be saved.33καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν ἵνα σωθῶσιν
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page