Mark 4
NIV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
New International VersionGreek Study Bible
1Again Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge.1Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν
2He taught them many things by parables, and in his teaching said:2Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ
3"Listen! A farmer went out to sow his seed.3Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι
4As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up.4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό
5Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow.5Καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες (καὶ) ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς
6But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root.6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
7Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain.7Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
8Still other seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop, some multiplying thirty, some sixty, some a hundred times."8Καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα καὶ ἔφερεν ἓν* τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
9Then Jesus said, "Whoever has ears to hear, let them hear."9Καὶ ἔλεγεν Ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
10When he was alone, the Twelve and the others around him asked him about the parables.10Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὰς παραβολάς
11He told them, "The secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside everything is said in parables11Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται
12so that, "'they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding; otherwise they might turn and be forgiven!'"12ἵνα Βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν Καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν Μή‿ ποτε ἐπιστρέψωσιν Καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς
13Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable?13Καὶ λέγει αὐτοῖς Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε
14The farmer sows the word.14 σπείρων τὸν λόγον σπείρει
15Some people are like seed along the path, where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them.15οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται λόγος καὶ ὅταν ἀκούσωσιν εὐθὺς ἔρχεται Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς
16Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy.16Καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι οἳ ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
17But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away.17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
18Still others, like seed sown among thorns, hear the word;18Καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
19but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful.19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται
20Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop--some thirty, some sixty, some a hundred times what was sown."20Καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν
21He said to them, "Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand?21Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 〈ὅτι〉 Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ
22For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open.22οὐ γάρ ἐστιν 〈τι〉 κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ’ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν
23If anyone has ears to hear, let them hear."23Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
24"Consider carefully what you hear," he continued. "With the measure you use, it will be measured to you--and even more.24Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε ἐν μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ προστεθήσεται ὑμῖν
25Whoever has will be given more; whoever does not have, even what they have will be taken from them."25ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς οὐκ ἔχει καὶ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ
26He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground.26Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς
27Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how.27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός
28All by itself the soil produces grain--first the stalk, then the head, then the full kernel in the head.28αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον εἶτα* στάχυν εἶτα* πλήρης σῖτον* ἐν τῷ στάχυϊ
29As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come."29ὅταν δὲ παραδοῖ καρπός εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον ὅτι παρέστηκεν θερισμός
30Again he said, "What shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it?30Καὶ ἔλεγεν Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
31It is like a mustard seed, which is the smallest of all seeds on earth.31ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς
32Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds can perch in its shade."32καὶ ὅταν σπαρῇ ἀναβαίνει καὶ γίνεται μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν*
33With many similar parables Jesus spoke the word to them, as much as they could understand.33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
34He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything.34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα
35That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side."35Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν
36Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him.36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ’ αὐτοῦ
37A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped.37Καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
38Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?"38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα
39He got up, rebuked the wind and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down and it was completely calm.39Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα πεφίμωσο καὶ ἐκόπασεν ἄνεμος καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
40He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?"40Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε οὔπω* ἔχετε πίστιν
41They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him!"41Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Mark 3
Top of Page
Top of Page