T'hilim 119
Psalm 119 Aleppo Codex
1א אשרי תמימי-דרך--  ההלכים בתורת יהוה

2ב אשרי נצרי עדתיו  בכל-לב ידרשוהו

3ג אף לא-פעלו עולה  בדרכיו הלכו

4ד אתה צויתה פקדיך--  לשמר מאד

5ה אחלי יכנו דרכי--  לשמר חקיך

6ו אז לא-אבוש--  בהביטי אל-כל-מצותיך

7ז אודך בישר לבב--  בלמדי משפטי צדקך

8ח את-חקיך אשמר  אל-תעזבני עד-מאד

9ט במה יזכה-נער את-ארחו--  לשמר כדברך

10י בכל-לבי דרשתיך  אל-תשגני ממצותיך

11יא בלבי צפנתי אמרתך--  למען לא אחטא-לך

12יב ברוך אתה יהוה--  למדני חקיך

13יג בשפתי ספרתי--  כל משפטי-פיך

14יד בדרך עדותיך ששתי--  כעל כל-הון

15טו בפקודיך אשיחה  ואביטה ארחתיך

16טז בחקתיך אשתעשע  לא אשכח דברך

17יז גמל על-עבדך אחיה  ואשמרה דברך

18יח גל-עיני ואביטה--  נפלאות מתורתך

19יט גר אנכי בארץ  אל-תסתר ממני מצותיך

20כ גרסה נפשי לתאבה--  אל-משפטיך בכל-עת

21כא גערת זדים ארורים--  השגים ממצותיך

22כב גל מעלי חרפה ובוז  כי עדתיך נצרתי

23כג גם ישבו שרים בי נדברו--  עבדך ישיח בחקיך

24כד גם-עדתיך שעשעי--  אנשי עצתי

25כה דבקה לעפר נפשי  חיני כדברך

26כו דרכי ספרתי ותענני  למדני חקיך

27כז דרך-פקודיך הבינני  ואשיחה בנפלאותיך

28כח דלפה נפשי מתוגה  קימני כדברך

29כט דרך-שקר הסר ממני  ותורתך חנני

30ל דרך-אמונה בחרתי  משפטיך שויתי

31לא דבקתי בעדותיך  יהוה אל-תבישני

32לב דרך-מצותיך ארוץ  כי תרחיב לבי

33לג הורני יהוה דרך חקיך  ואצרנה עקב

34לד הבינני ואצרה תורתך  ואשמרנה בכל-לב

35לה הדריכני בנתיב מצותיך  כי-בו חפצתי

36לו הט-לבי אל-עדותיך  ואל אל-בצע

37לז העבר עיני מראות שוא  בדרכך חיני

38לח הקם לעבדך אמרתך--  אשר ליראתך

39לט העבר חרפתי אשר יגרתי  כי משפטיך טובים

40מ הנה תאבתי לפקדיך  בצדקתך חיני

41מא ויבאני חסדך יהוה  תשועתך כאמרתך

42מב ואענה חרפי דבר  כי-בטחתי בדברך

43מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד  כי למשפטך יחלתי

44מד ואשמרה תורתך תמיד--  לעולם ועד

45מה ואתהלכה ברחבה  כי פקדיך דרשתי

46מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים  ולא אבוש

47מז ואשתעשע במצותיך  אשר אהבתי

48מח ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי  ואשיחה בחקיך

49מט זכר-דבר לעבדך--  על אשר יחלתני

50נ זאת נחמתי בעניי  כי אמרתך חיתני

51נא זדים הליצני עד-מאד  מתורתך לא נטיתי

52נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה  ואתנחם

53נג זלעפה אחזתני מרשעים--  עזבי תורתך

54נד זמרות היו-לי חקיך--  בבית מגורי

55נה זכרתי בלילה שמך יהוה  ואשמרה תורתך

56נו זאת היתה-לי  כי פקדיך נצרתי

57נז חלקי יהוה אמרתי--  לשמר דבריך

58נח חליתי פניך בכל-לב  חנני כאמרתך

59נט חשבתי דרכי  ואשיבה רגלי אל-עדתיך

60ס חשתי ולא התמהמהתי--  לשמר מצותיך

61סא חבלי רשעים עודני  תורתך לא שכחתי

62סב חצות-לילה--אקום להודות לך  על משפטי צדקך

63סג חבר אני לכל-אשר יראוך  ולשמרי פקודיך

64סד חסדך יהוה מלאה הארץ  חקיך למדני

65סה טוב עשית עם-עבדך--  יהוה כדברך

66סו טוב טעם ודעת למדני  כי במצותיך האמנתי

67סז טרם אענה אני שגג  ועתה אמרתך שמרתי

68סח טוב-אתה ומטיב  למדני חקיך

69סט טפלו עלי שקר זדים  אני בכל-לב אצר פקודיך

70ע טפש כחלב לבם  אני תורתך שעשעתי

71עא טוב-לי כי-עניתי--  למען אלמד חקיך

72עב טוב-לי תורת-פיך--  מאלפי זהב וכסף

73עג ידיך עשוני ויכוננוני  הבינני ואלמדה מצותיך

74עד יראיך יראוני וישמחו  כי לדברך יחלתי

75עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך  ואמונה עניתני

76עו יהי-נא חסדך לנחמני--  כאמרתך לעבדך

77עז יבאוני רחמיך ואחיה  כי-תורתך שעשעי

78עח יבשו זדים כי-שקר עותוני  אני אשיח בפקודיך

79עט ישובו לי יראיך  וידעו (וידעי) עדתיך

80פ יהי-לבי תמים בחקיך--  למען לא אבוש

81פא כלתה לתשועתך נפשי  לדברך יחלתי

82פב כלו עיני לאמרתך--  לאמר מתי תנחמני

83פג כי-הייתי כנאד בקיטור--  חקיך לא שכחתי

84פד כמה ימי-עבדך  מתי תעשה ברדפי משפט

85פה כרו-לי זדים שיחות--  אשר לא כתורתך

86פו כל-מצותיך אמונה  שקר רדפוני עזרני

87פז כמעט כלוני בארץ  ואני לא-עזבתי פקדיך

88פח כחסדך חיני  ואשמרה עדות פיך

89פט לעולם יהוה--  דברך נצב בשמים

90צ לדר ודר אמונתך  כוננת ארץ ותעמד

91צא למשפטיך עמדו היום  כי הכל עבדיך

92צב לולי תורתך שעשעי--  אז אבדתי בעניי

93צג לעולם לא-אשכח פקודיך  כי בם חייתני

94צד לך-אני הושיעני  כי פקודיך דרשתי

95צה לי קוו רשעים לאבדני  עדתיך אתבונן

96צו לכל-תכלה ראיתי קץ  רחבה מצותך מאד

97צז מה-אהבתי תורתך  כל-היום היא שיחתי

98צח מאיבי תחכמני מצותך  כי לעולם היא-לי

99צט מכל-מלמדי השכלתי  כי עדותיך שיחה לי

100ק מזקנים אתבונן  כי פקודיך נצרתי

101קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי--  למען אשמר דברך

102קב ממשפטיך לא-סרתי  כי-אתה הורתני

103קג מה-נמלצו לחכי אמרתך--  מדבש לפי

104קד מפקודיך אתבונן  על כן שנאתי כל-ארח שקר

105קה נר-לרגלי דברך  ואור לנתיבתי

106קו נשבעתי ואקימה--  לשמר משפטי צדקך

107קז נעניתי עד-מאד  יהוה חיני כדברך

108קח נדבות פי רצה-נא יהוה  ומשפטיך למדני

109קט נפשי בכפי תמיד  ותורתך לא שכחתי

110קי נתנו רשעים פח לי  ומפקודיך לא תעיתי

111קיא נחלתי עדותיך לעולם  כי-ששון לבי המה

112קיב נטיתי לבי לעשות חקיך--  לעולם עקב

113קיג סעפים שנאתי  ותורתך אהבתי

114קיד סתרי ומגני אתה  לדברך יחלתי

115קטו סורו-ממני מרעים  ואצרה מצות אלהי

116קטז סמכני כאמרתך ואחיה  ואל-תבישני משברי

117קיז סעדני ואושעה  ואשעה בחקיך תמיד

118קיח סלית כל-שוגים מחקיך  כי-שקר תרמיתם

119קיט סגים--השבת כל-רשעי-ארץ  לכן אהבתי עדתיך

120קכ סמר מפחדך בשרי  וממשפטיך יראתי

121קכא עשיתי משפט וצדק  בל-תניחני לעשקי

122קכב ערב עבדך לטוב  אל-יעשקני זדים

123קכג עיני כלו לישועתך  ולאמרת צדקך

124קכד עשה עם-עבדך כחסדך  וחקיך למדני

125קכה עבדך-אני הבינני  ואדעה עדתיך

126קכו עת לעשות ליהוה--  הפרו תורתך

127קכז על-כן אהבתי מצותיך--  מזהב ומפז

128קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי  כל-ארח שקר שנאתי

129קכט פלאות עדותיך  על-כן נצרתם נפשי

130קל פתח דבריך יאיר  מבין פתיים

131קלא פי-פערתי ואשאפה  כי למצותיך יאבתי

132קלב פנה-אלי וחנני--  כמשפט לאהבי שמך

133קלג פעמי הכן באמרתך  ואל-תשלט-בי כל-און

134קלד פדני מעשק אדם  ואשמרה פקודיך

135קלה פניך האר בעבדך  ולמדני את-חקיך

136קלו פלגי-מים ירדו עיני--  על לא-שמרו תורתך

137קלז צדיק אתה יהוה  וישר משפטיך

138קלח צוית צדק עדתיך  ואמונה מאד

139קלט צמתתני קנאתי  כי-שכחו דבריך צרי

140קמ צרופה אמרתך מאד  ועבדך אהבה

141קמא צעיר אנכי ונבזה  פקדיך לא שכחתי

142קמב צדקתך צדק לעולם  ותורתך אמת

143קמג צר-ומצוק מצאוני  מצותיך שעשעי

144קמד צדק עדותיך לעולם  הבינני ואחיה

145קמה קראתי בכל-לב ענני יהוה  חקיך אצרה

146קמו קראתיך הושיעני  ואשמרה עדתיך

147קמז קדמתי בנשף ואשועה  לדבריך (לדברך) יחלתי

148קמח קדמו עיני אשמרות--  לשיח באמרתך

149קמט קולי שמעה כחסדך  יהוה כמשפטך חיני

150קנ קרבו רדפי זמה  מתורתך רחקו

151קנא קרוב אתה יהוה  וכל-מצותיך אמת

152קנב קדם ידעתי מעדתיך  כי לעולם יסדתם

153קנג ראה-עניי וחלצני  כי-תורתך לא שכחתי

154קנד ריבה ריבי וגאלני  לאמרתך חיני

155קנה רחוק מרשעים ישועה  כי חקיך לא דרשו

156קנו רחמיך רבים יהוה  כמשפטיך חיני

157קנז רבים רדפי וצרי  מעדותיך לא נטיתי

158קנח ראיתי בגדים ואתקוטטה--  אשר אמרתך לא שמרו

159קנט ראה כי-פקודיך אהבתי  יהוה כחסדך חיני

160קס ראש-דברך אמת  ולעולם כל-משפט צדקך

161קסא שרים רדפוני חנם  ומדבריך (ומדברך) פחד לבי

162קסב שש אנכי על-אמרתך--  כמוצא שלל רב

163קסג שקר שנאתי ואתעבה  תורתך אהבתי

164קסד שבע ביום הללתיך--  על משפטי צדקך

165קסה שלום רב לאהבי תורתך  ואין-למו מכשול

166קסו שברתי לישועתך יהוה  ומצותיך עשיתי

167קסז שמרה נפשי עדתיך  ואהבם מאד

168קסח שמרתי פקודיך ועדתיך  כי כל-דרכי נגדך

169קסט תקרב רנתי לפניך יהוה  כדברך הבינני

170קע תבוא תחנתי לפניך  כאמרתך הצילני

171קעא תבענה שפתי תהלה  כי תלמדני חקיך

172קעב תען לשוני אמרתך  כי כל-מצותיך צדק

173קעג תהי-ידך לעזרני  כי פקודיך בחרתי

174קעד תאבתי לישועתך יהוה  ותורתך שעשעי

175קעה תחי-נפשי ותהללך  ומשפטך יעזרני

176קעו תעיתי--  כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך  לא שכחתי

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 118
Top of Page
Top of Page