Acts 27
Berean Interlinear Bible

Paul Sails for Rome

1Ὡς (When) δὲ (now) ἐκρίθη (was determined) τοῦ (-) ἀποπλεῖν (sailing) ἡμᾶς (our) εἰς (to) τὴν (-) Ἰταλίαν (Italy), παρεδίδουν (they delivered) τόν (-) τε (both) Παῦλον (Paul) καί (and) τινας (certain) ἑτέρους (other) δεσμώτας (prisoners) ἑκατοντάρχῃ (to a centurion), ὀνόματι (named) Ἰουλίῳ (Julius) σπείρης (of the cohort) Σεβαστῆς (of Augustus). 2ἐπιβάντες (Having boarded) δὲ (then) πλοίῳ (a ship) Ἀδραμυττηνῷ (of Adramyttium) μέλλοντι (being about) πλεῖν (to sail) εἰς (to) τοὺς (the) κατὰ (along) τὴν (-) Ἀσίαν (Asia) τόπους (places), ἀνήχθημεν (we set sail) — ὄντος (being) σὺν (with) ἡμῖν (us) Ἀριστάρχου (Aristarchus), Μακεδόνος (a Macedonian) Θεσσαλονικέως (of Thessalonica).

3Τῇ (The) τε (then) ἑτέρᾳ (next day), κατήχθημεν (we landed) εἰς (at) Σιδῶνα (Sidon). φιλανθρώπως (Considerately) τε (then) ὁ (-) Ἰούλιος (Julius), τῷ (-) Παύλῳ (Paul) χρησάμενος (having treated), ἐπέτρεψεν (allowed him) πρὸς (to) τοὺς (his) φίλους (friends) πορευθέντι (having gone), ἐπιμελείας (care) τυχεῖν (to receive). 4κἀκεῖθεν (And from there) ἀναχθέντες (having set sail), ὑπεπλεύσαμεν (we sailed under) τὴν (-) Κύπρον (Cyprus), διὰ (because of) τὸ (-) τοὺς (the) ἀνέμους (winds) εἶναι (being) ἐναντίους (contrary). 5τό (-) τε (And) πέλαγος (then) τὸ (-) κατὰ (along) τὴν (-) Κιλικίαν (Cilicia) καὶ (and) Παμφυλίαν (Pamphylia), διαπλεύσαντες (having sailed across the sea), κατήλθομεν* (we came) εἰς (to) Μύρα* (Myra) τῆς (-) Λυκίας (of Lycia). 6Κἀκεῖ (And there), εὑρὼν (having found) ὁ (the) ἑκατοντάρχης (centurion) πλοῖον (a ship) Ἀλεξανδρῖνον (of Alexandria) πλέον (sailing) εἰς (to) τὴν (-) Ἰταλίαν (Italy), ἐνεβίβασεν (he placed) ἡμᾶς (us) εἰς (into) αὐτό (it).

7Ἐν (For) ἱκαναῖς (many) δὲ (now) ἡμέραις (days), βραδυπλοοῦντες (sailing slowly) καὶ (and) μόλις (with difficulty), γενόμενοι (having arrived) κατὰ (off) τὴν (-) Κνίδον (Cnidus), μὴ (not) προσεῶντος (permitting) ἡμᾶς (us) τοῦ (the) ἀνέμου (wind), ὑπεπλεύσαμεν (we sailed under) τὴν (-) Κρήτην (Crete), κατὰ (off) Σαλμώνην (Salmone). 8μόλις (With difficulty) τε (and) παραλεγόμενοι (coasting along) αὐτὴν (it), ἤλθομεν (we came) εἰς (to) τόπον (a place) τινὰ (certain) καλούμενον (called) Καλοὺς (Fair) Λιμένας (Havens), ᾧ (to which) ἐγγὺς (near) ἦν (was) ⇔ πόλις (the city) Λασαία (of Lasea).

9Ἱκανοῦ (Much) δὲ (now) χρόνου (time) διαγενομένου (having passed), καὶ (and) ὄντος (being) ἤδη (already) ἐπισφαλοῦς (dangerous) τοῦ (the) πλοὸς (voyage), διὰ (because of) τὸ (-) καὶ (even) τὴν (the) Νηστείαν (Fast)a ἤδη (already) παρεληλυθέναι (being over), παρῄνει (was admonishing them) ὁ (-) Παῦλος (Paul), 10λέγων (saying) αὐτοῖς (to them), “Ἄνδρες (Men), θεωρῶ (I understand) ὅτι (that) μετὰ (with) ὕβρεως (disaster) καὶ (and) πολλῆς (much) ζημίας (loss), οὐ (not) μόνον (only) τοῦ (of the) φορτίου (cargo) καὶ (and) τοῦ (of the) πλοίου (ship), ἀλλὰ (but) καὶ (also) τῶν (the) ψυχῶν (lives) ἡμῶν (of us), μέλλειν (is about) ἔσεσθαι (to be) τὸν (the) πλοῦν (voyage).”

11Ὁ (-) δὲ (But) ἑκατοντάρχης (the centurion) τῷ (by the) κυβερνήτῃ (pilot) καὶ (and) τῷ (the) ναυκλήρῳ (ship owner) μᾶλλον (rather) ἐπείθετο (was persuaded), ἢ (than) τοῖς (by the things) ὑπὸ (by) Παύλου (Paul) λεγομένοις (spoken). 12ἀνευθέτου (Unsuitable) δὲ (now) τοῦ (the) λιμένος (harbor) ὑπάρχοντος (being) πρὸς (to) παραχειμασίαν (winter in), οἱ (the) πλείονες (majority) ἔθεντο (reached) βουλὴν (a decision) ἀναχθῆναι (to set sail) ἐκεῖθεν (from there), εἴ (if) πως (somehow) δύναιντο (they might be able), καταντήσαντες (having arrived) εἰς (at) Φοίνικα (Phoenix), παραχειμάσαι (to winter there) — λιμένα (a harbor) τῆς (-) Κρήτης (of Crete), βλέποντα (looking) κατὰ (toward) λίβα (the southwest) καὶ (and) κατὰ (toward) χῶρον (the northwest).

The Storm at Sea
(Jeremiah 6:10-21; Jeremiah 25:15-33; Jonah 1:4-10; Romans 1:18-32)

13Ὑποπνεύσαντος (Having blown gently) δὲ (now) νότου (a south wind), δόξαντες (having thought) τῆς (the) προθέσεως (purpose) κεκρατηκέναι (to have obtained), ἄραντες (having weighed anchor), ἆσσον (very near) παρελέγοντο (they began coasting along) τὴν (-) Κρήτην (Crete). 14μετ’ (After) οὐ (not) πολὺ (long) δὲ (however), ἔβαλεν (there came) κατ’ (down) αὐτῆς (from it) ἄνεμος (a wind) τυφωνικὸς (tempestuous), ὁ (-) καλούμενος (called) Εὐρακύλων (the Northeaster). 15συναρπασθέντος (Having been caught) δὲ (then) τοῦ (the) πλοίου (ship), καὶ (and) μὴ (not) δυναμένου (being able) ἀντοφθαλμεῖν (to face) τῷ (to the) ἀνέμῳ (wind), ἐπιδόντες (having given way) ἐφερόμεθα (we were driven along).

16Νησίον (An Island) δέ (then) τι (certain) ὑποδραμόντες (having run under), καλούμενον (called) Καῦδα (Cauda),b ἰσχύσαμεν (we were able) μόλις (with difficulty) περικρατεῖς (control) γενέσθαι (to gain) τῆς (of the) σκάφης (lifeboat), 17ἣν (which) ἄραντες (having taken up), βοηθείαις (supports) ἐχρῶντο (they began using), ὑποζωννύντες (undergirding) τὸ (the) πλοῖον (ship). φοβούμενοί (Fearing) τε (then) μὴ (lest) εἰς (into) τὴν (the) Σύρτιν (sandbars of Syrtis) ἐκπέσωσιν (they should fall), χαλάσαντες (having lowered) τὸ (the) σκεῦος (gear),c οὕτως (thus) ἐφέροντο (they were driven along).

18Σφοδρῶς (Violently) δὲ (now) χειμαζομένων (being storm-tossed) ἡμῶν (of us), τῇ (on the) ἑξῆς (next day) ἐκβολὴν (a jettison of cargo) ἐποιοῦντο (they began to make), 19καὶ (and) τῇ (on the) τρίτῃ (third day), αὐτόχειρες (with their own hands) τὴν (the) σκευὴν (tackle) τοῦ (of the) πλοίου (ship) ἔρριψαν* (they cast away). 20μήτε (Neither) δὲ (now) ἡλίου (sun) μήτε (nor) ἄστρων (stars) ἐπιφαινόντων (appearing) ἐπὶ (for) πλείονας (many) ἡμέρας (days), χειμῶνός (tempest) τε (and) οὐκ (no) ὀλίγου (small) ἐπικειμένου (lying on us), λοιπὸν (from then on) περιῃρεῖτο (was abandoned) ἐλπὶς (hope) πᾶσα (all) τοῦ (-) σῴζεσθαι (being saved) ἡμᾶς (of us).

21Πολλῆς (Much) τε (also) ἀσιτίας (time without food) ὑπαρχούσης (there being), τότε (at that time) σταθεὶς (having stood up) ὁ (-) Παῦλος (Paul) ἐν (in) μέσῳ (midst) αὐτῶν (of them), εἶπεν (he said), “Ἔδει (It behooved you) μέν (indeed), ὦ (O) ἄνδρες (men), πειθαρχήσαντάς (having been obedient) μοι (to me), μὴ (not) ἀνάγεσθαι (to have set sail) ἀπὸ (from) τῆς (-) Κρήτης (Crete), κερδῆσαί (to have incurred) τε (then) τὴν (the) ὕβριν (disaster) ταύτην (this) καὶ (and) τὴν (-) ζημίαν (loss). 22καὶ (And yet) τὰ (-) νῦν (now) παραινῶ (I exhort) ὑμᾶς (you) εὐθυμεῖν (to keep up your courage); ἀποβολὴ (loss) γὰρ (for) ψυχῆς (of life) οὐδεμία (none) ἔσται (there will be) ἐξ (from among) ὑμῶν (you), πλὴν (only) τοῦ (of the) πλοίου (ship). 23παρέστη (Stood by) γάρ (for) μοι (me) ταύτῃ (this) τῇ (-) νυκτὶ (night) τοῦ (-), Θεοῦ (of God), οὗ (whose) εἰμι (am) [ἐγώ] (I) ᾧ (whom) καὶ (and) λατρεύω (I serve), ἄγγελος (an angel), 24λέγων (saying), ‘Μὴ (Not) φοβοῦ (fear), Παῦλε (Paul); Καίσαρί (Caesar) σε (you) δεῖ (it behooves) παραστῆναι (to stand before). καὶ (And) ἰδοὺ (behold), κεχάρισταί (has granted) σοι (to you) ὁ (-) Θεὸς (God) πάντας (all) τοὺς (those) πλέοντας (sailing) μετὰ (with) σοῦ (you).’

25Διὸ (Therefore) εὐθυμεῖτε (take courage), ἄνδρες (men); πιστεύω (I believe) γὰρ (for) τῷ (-) Θεῷ (God) ὅτι (that) οὕτως (thus) ἔσται (it will be), καθ’ (according to) ὃν (the) τρόπον (way) λελάληταί (it has been said) μοι (to me). 26εἰς (Upon) νῆσον (an island) δέ (however) τινα (certain) δεῖ (it behooves) ἡμᾶς (us) ἐκπεσεῖν (to fall).”

The Shipwreck

27Ὡς (When) δὲ (then) τεσσαρεσκαιδεκάτη (the fourteenth) νὺξ (night) ἐγένετο (had come), διαφερομένων (being driven about) ἡμῶν (of us) ἐν (in) τῷ (the) Ἀδρίᾳ (Adriatic),d κατὰ (toward) μέσον (the middle) τῆς (of the) νυκτὸς (night), ὑπενόουν (began sensing) οἱ (the) ναῦται (sailors) προσάγειν (to be drawing near) τινὰ (some) αὐτοῖς (to them) χώραν (land). 28καὶ (And) βολίσαντες (having taken soundings), εὗρον (they found) ὀργυιὰς (fathoms) εἴκοσι (twenty).e βραχὺ (A little) δὲ (then) διαστήσαντες (having gone farther) καὶ (and) πάλιν (again) βολίσαντες (having taken soundings), εὗρον (they found) ὀργυιὰς (fathoms) δεκαπέντε (fifteen).f 29φοβούμενοί (Fearing) τε (then) μή (lest) που (somewhere) κατὰ (on) τραχεῖς (rocky) τόπους (places) ἐκπέσωμεν (we might fall), ἐκ (out of the) πρύμνης (stern) ῥίψαντες (having cast) ἀγκύρας (anchors) τέσσαρας (four), ηὔχοντο (they were praying for) ἡμέραν (day) γενέσθαι (to come).

30Τῶν (Of the) δὲ (then) ναυτῶν (sailors) ζητούντων (seeking) φυγεῖν (to flee) ἐκ (out of) τοῦ (the) πλοίου (ship) καὶ (and) χαλασάντων (having let down) τὴν (the) σκάφην (lifeboat) εἰς (into) τὴν (the) θάλασσαν (sea) προφάσει (under pretense) ὡς (as) ἐκ (from) πρῴρης (the bow) ἀγκύρας (anchors) μελλόντων (being about) ἐκτείνειν (to cast out), 31εἶπεν (said) ὁ (-) Παῦλος (Paul) τῷ (to the) ἑκατοντάρχῃ (centurion) καὶ (and) τοῖς (to the) στρατιώταις (soldiers), “Ἐὰν (If) μὴ (not) οὗτοι (these) μείνωσιν (remain) ἐν (in) τῷ (the) πλοίῳ (ship), ὑμεῖς (you) σωθῆναι (to be saved) οὐ (not) δύνασθε (are able).” 32τότε (Then) ἀπέκοψαν (cut away) οἱ (the) στρατιῶται (soldiers) τὰ (the) σχοινία (ropes) τῆς (of the) σκάφης (lifeboat), καὶ (and) εἴασαν (allowed) αὐτὴν (her) ἐκπεσεῖν (to fall away).

33Ἄχρι (Until) δὲ (then) οὗ (that) ἡμέρα (day) ἤμελλεν (was about) γίνεσθαι (to come), παρεκάλει (kept urging) ὁ (-) Παῦλος (Paul) ἅπαντας (all) μεταλαβεῖν (to partake) τροφῆς (of food), λέγων (saying), “Τεσσαρεσκαιδεκάτην (The fourteenth) σήμερον (today) ἡμέραν (is day) προσδοκῶντες (watching) ἄσιτοι (without eating) διατελεῖτε (you continue), μηθὲν (nothing) προσλαβόμενοι (having taken). 34διὸ (Therefore) παρακαλῶ (I exhort) ὑμᾶς (you) μεταλαβεῖν (to take) τροφῆς (food); τοῦτο (this) γὰρ (indeed) πρὸς (for) τῆς (-) ὑμετέρας (of you) σωτηρίας (preservation) ὑπάρχει (is); οὐδενὸς (not one) γὰρ (for) ὑμῶν (of you) θρὶξ (a hair) ἀπὸ (of) τῆς (the) κεφαλῆς (head) ἀπολεῖται (will perish).”

35Εἴπας (Having said) δὲ (now) ταῦτα (these things) καὶ (and) λαβὼν (having taken) ἄρτον (bread), εὐχαρίστησεν (he gave thanks) τῷ (-) Θεῷ (to God) ἐνώπιον (before) πάντων (all), καὶ (and) κλάσας (having broken it), ἤρξατο (he began) ἐσθίειν (to eat). 36εὔθυμοι (Encouraged) δὲ (then) γενόμενοι (having been), πάντες (all) καὶ (also) αὐτοὶ (themselves) προσελάβοντο (took) τροφῆς (food). 37ἤμεθα (We were) δὲ (then) αἱ (the) πᾶσαι (altogether) ψυχαὶ (souls) ἐν (in) τῷ (the) πλοίῳ (ship), διακόσιαι (two hundred) ἑβδομήκοντα (seventy) ἕξ (six).g 38κορεσθέντες (Having been filled) δὲ (then) τροφῆς (with food), ἐκούφιζον (they began to lighten) τὸ (the) πλοῖον (ship), ἐκβαλλόμενοι (casting out) τὸν (the) σῖτον (wheat) εἰς (into) τὴν (the) θάλασσαν (sea).

39Ὅτε (When) δὲ (now) ἡμέρα (day) ἐγένετο (it was), τὴν (the) γῆν (land) οὐκ (not) ἐπεγίνωσκον (they did recognize); κόλπον (a bay) δέ (however) τινα (certain) κατενόουν (they noticed), ἔχοντα (having) αἰγιαλὸν (a shore), εἰς (on) ὃν (which) ἐβουλεύοντο (they determined), εἰ (if) δύναιντο (they should be able), ἐξῶσαι (to drive) τὸ (the) πλοῖον (ship). 40καὶ (And) τὰς (the) ἀγκύρας (anchors) περιελόντες (having cut away), εἴων (they left them) εἰς (in) τὴν (the) θάλασσαν (sea), ἅμα (at the same time) ἀνέντες (having loosened) τὰς (the) ζευκτηρίας (ropes) τῶν (of the) πηδαλίων (rudders). καὶ (And) ἐπάραντες (having hoisted) τὸν (the) ἀρτέμωνα (foresail) τῇ (to the) πνεούσῃ (blowing wind), κατεῖχον (they began making) εἰς (for) τὸν (the) αἰγιαλόν (shore). 41περιπεσόντες (Having fallen) δὲ (however) εἰς (into) τόπον (a place) διθάλασσον (between two seas), ἐπέκειλαν (they ran aground) τὴν (the) ναῦν (vessel); καὶ (and) ἡ (the) μὲν (indeed) πρῷρα (bow) ἐρείσασα (having stuck fast), ἔμεινεν (it remained) ἀσάλευτος (immovable), ἡ (-) δὲ (and) πρύμνα (the stern) ἐλύετο (was being broken up) ὑπὸ (by) τῆς (the) βίας (violence) [τῶν (of the) κυμάτων] (waves).

42Τῶν (Of the) δὲ (now) στρατιωτῶν (soldiers), βουλὴ (the plan) ἐγένετο (was) ἵνα (that) τοὺς (the) δεσμώτας (prisoners) ἀποκτείνωσιν (they should kill), μή (lest) τις (anyone), ἐκκολυμβήσας (having swum away), διαφύγῃ (should escape). 43ὁ (-) δὲ (But) ἑκατοντάρχης (the centurion), βουλόμενος (desiring) διασῶσαι (to save) τὸν (-) Παῦλον (Paul), ἐκώλυσεν (hindered) αὐτοὺς (them) τοῦ (of) βουλήματος (the purpose); ἐκέλευσέν (he commanded) τε (then) τοὺς (those) δυναμένους (being able) κολυμβᾶν (to swim), ἀπορίψαντας (having cast themselves off) πρώτους (first), ἐπὶ (on) τὴν (the) γῆν (land) ἐξιέναι (to go out), 44καὶ (and) τοὺς (the) λοιποὺς (rest), οὓς (some) μὲν (indeed) ἐπὶ (on) σανίσιν (boards), οὓς (some) δὲ (then) ἐπί (on) τινων (things) τῶν (-) ἀπὸ (from) τοῦ (the) πλοίου (ship). καὶ (And) οὕτως (thus) ἐγένετο (it came to pass that) πάντας (all) διασωθῆναι (were brought safely) ἐπὶ (to) τὴν (the) γῆν (land).

a 9 That is, Yom Kippur, the Day of Atonement
b 16 NE, BYZ, and TR Κλαῦδα
c 17 Or the sails
d 27 The Adriatic Sea referred to an area also extending well south of Italy.
e 28 About 120 feet or 37 meters
f 28 About 90 feet or 27 meters
g 37 WH πλοίῳ ὡς ἑβδομήκοντα ἕξ

The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


Acts 26
Top of Page
Top of Page