ἁμαρτωλός
Englishman's Concordance
ἁμαρτωλός (hamartōlos) — 9 Occurrences

Luke 5:8 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι κύριε
NAS: for I am a sinful man,
KJV: for I am a sinful man, O Lord.
INT: for a man sinful am I Lord

Luke 7:37 Adj-NFS
GRK: τῇ πόλει ἁμαρτωλός καὶ ἐπιγνοῦσα
NAS: who was a sinner; and when she learned
KJV: which was a sinner, when she knew that
INT: the city a sinner And she having known

Luke 7:39 Adj-NFS
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: is touching Him, that she is a sinner.
KJV: for she is a sinner.
INT: him for a sinner she is

John 9:16 Adj-NMS
GRK: δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα
NAS: can a man who is a sinner perform such
KJV: can a man that is a sinner do such
INT: can a man a sinner such signs

John 9:24 Adj-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός ἐστιν
NAS: that this man is a sinner.
KJV: man is a sinner.
INT: man a sinner is

John 9:25 Adj-NMS
GRK: ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ
NAS: Whether He is a sinner, I do not know;
KJV: he be a sinner [or no], I know
INT: he If a sinner he is not

Romans 3:7 Adj-NMS
GRK: κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνομαι
NAS: still being judged as a sinner?
KJV: judged as a sinner?
INT: also I as a sinner am judged

Romans 7:13 Adj-NFS
GRK: καθ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία
KJV: might become exceeding sinful.
INT: beyond excessively sinful sin

1 Peter 4:18 Adj-NMS
GRK: ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
NAS: OF THE GODLESS MAN AND THE SINNER?
KJV: the ungodly and the sinner appear?
INT: ungodly and sinner where will appear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page