Ἰσαάκ
Englishman's Concordance
Ἰσαάκ (Isaak) — 20 Occurrences

Matthew 1:2 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ δὲ
NAS: was the father of Isaac, Isaac
KJV: Abraham begat Isaac; and Isaac
INT: was father of Issac Isaac moreover

Matthew 1:2 N
GRK: τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Isaac, Isaac the father
KJV: Isaac; and Isaac begat Jacob;
INT: Issac Isaac moreover was father of

Matthew 8:11 N
GRK: Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ
NAS: [at the table] with Abraham, Isaac and Jacob
KJV: Abraham, and Isaac, and Jacob,
INT: Abraham and Issac and Jacob

Matthew 22:32 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
NAS: AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD
KJV: and the God of Isaac, and the God
INT: the God of Isaac and the

Mark 12:26 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
NAS: AND THE GOD OF ISAAC, and the God
KJV: and the God of Isaac, and the God
INT: the God of Isaac and the

Luke 3:34 N
GRK: Ἰακώβ τοῦ Ἰσαάκ τοῦ Ἀβραάμ
NAS: the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham,
KJV: Which was [the son] of Jacob, which was [the son] of Isaac, which was [the son] of Abraham,
INT: of Jacob of Isaac of Abraham

Luke 13:28 N
GRK: Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ
NAS: Abraham and Isaac and Jacob
KJV: Abraham, and Isaac, and Jacob,
INT: Abraham and Isaac and Jacob

Luke 20:37 N
GRK: καὶ θεὸν Ἰσαὰκ καὶ θεὸν
NAS: AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD
KJV: and the God of Isaac, and the God
INT: and God of Isaac and God

Acts 3:13 N
GRK: ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
NAS: of Abraham, Isaac and Jacob,
KJV: and of Isaac, and
INT: the God of Isaac and the

Acts 7:8 N
GRK: ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ καὶ περιέτεμεν
NAS: [Abraham] became the father of Isaac, and circumcised
KJV: [Abraham] begat Isaac, and
INT: he fathered Isaac and circumcised

Acts 7:8 N
GRK: ὀγδόῃ καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ
NAS: day; and Isaac [became the father of] Jacob,
KJV: day; and Isaac [begat] Jacob; and
INT: eighth and Isaac [fathered] Jacob

Acts 7:32 N
GRK: Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ
NAS: OF ABRAHAM AND ISAAC AND JACOB.'
KJV: and the God of Isaac, and the God
INT: of Abraham and of Isaac and of Jacob

Romans 9:7 N
GRK: ἀλλ' Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι
NAS: but: THROUGH ISAAC YOUR DESCENDANTS
KJV: but, In Isaac shall thy
INT: but In Issac will be named to you

Romans 9:10 N
GRK: κοίτην ἔχουσα Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς
NAS: [twins] by one man, our father Isaac;
KJV: [even] by our father Isaac;
INT: conception having Issac the father

Galatians 4:28 N
GRK: ἀδελφοί κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα
NAS: like Isaac, are children
KJV: brethren, as Isaac was, are
INT: brothers like Isaac of promise children

Hebrews 11:9 N
GRK: κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ
NAS: in tents with Isaac and Jacob,
KJV: tabernacles with Isaac and Jacob,
INT: having dwelt with Isaac and Jacob

Hebrews 11:17 N
GRK: Ἀβραὰμ τὸν Ἰσαὰκ πειραζόμενος καὶ
NAS: offered up Isaac, and he who had received
KJV: offered up Isaac: and
INT: Abraham Isaac being tested and [his]

Hebrews 11:18 N
GRK: ὅτι Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι
NAS: it was said, IN ISAAC YOUR DESCENDANTS
KJV: That in Isaac shall thy
INT: In Isaac will be called your

Hebrews 11:20 N
GRK: μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαὰκ τὸν Ἰακὼβ
NAS: By faith Isaac blessed Jacob
KJV: By faith Isaac blessed Jacob
INT: things coming blessed Isaac Jacob

James 2:21 N
GRK: ἐδικαιώθη ἀνενέγκας Ἰσαὰκ τὸν υἱὸν
NAS: when he offered up Isaac his son
KJV: when he had offered Isaac his
INT: was justified having offered Isaac the son

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page