μαρτυρίαν
Englishman's Concordance
μαρτυρίαν (martyrian) — 19 Occurrences

Mark 14:55 N-AFS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ
NAS: kept trying to obtain testimony against
KJV: sought for witness against
INT: Jesus testimony to

John 1:7 N-AFS
GRK: ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ
NAS: He came as a witness, to testify about
KJV: came for a witness, to bear witness
INT: came for a witness that he might testify

John 3:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ
KJV: not our witness.
INT: and the witness of us not

John 3:32 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς
KJV: receiveth his testimony.
INT: but the testimony of him no one

John 3:33 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι
NAS: He who has received His testimony has set his seal
KJV: his testimony hath set to his seal
INT: his testimony has set his seal to that

John 5:34 N-AFS
GRK: ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ
NAS: But the testimony which I receive
KJV: receive not testimony from man:
INT: man the witness receive but

John 5:36 N-AFS
GRK: ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ
NAS: But the testimony which I have
KJV: greater witness than [that] of John:
INT: have the witness greater than that

Acts 22:18 N-AFS
GRK: παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ
NAS: they will not accept your testimony about
KJV: receive thy testimony concerning me.
INT: they will receive your testimony concerning me

1 Timothy 3:7 N-AFS
GRK: δὲ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν
NAS: a good reputation with those
KJV: a good report of
INT: moreover also a testimony good to have

1 John 5:9 N-AFS
GRK: εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων
NAS: we receive the testimony of men,
KJV: we receive the witness of men,
INT: If the testimony of men

1 John 5:10 N-AFS
GRK: ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ
NAS: has the testimony in himself;
KJV: of God hath the witness in himself:
INT: has the testimony in himself

1 John 5:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν
NAS: he has not believed in the testimony that God
KJV: he believeth not the record that God
INT: in the testimony which has testified

Revelation 1:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God and to the testimony of Jesus
KJV: and of the testimony of Jesus
INT: and the testimony of Jesus Christ

Revelation 1:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ
NAS: of God and the testimony of Jesus.
KJV: and for the testimony of Jesus Christ.
INT: and the testimony of Jesus

Revelation 6:9 N-AFS
GRK: διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον
NAS: and because of the testimony which
KJV: and for the testimony which they held:
INT: because of the testimony which they held

Revelation 11:7 N-AFS
GRK: τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν τὸ
NAS: they have finished their testimony, the beast
KJV: their testimony, the beast
INT: they shall have completed the testimony of them the

Revelation 12:17 N-AFS
GRK: ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ
NAS: and hold to the testimony of Jesus.
KJV: have the testimony of Jesus
INT: have the testimony of Jesus And

Revelation 19:10 N-AFS
GRK: ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ τῷ
NAS: who hold the testimony of Jesus;
KJV: that have the testimony of Jesus:
INT: have the testimony of Jesus

Revelation 20:4 N-AFS
GRK: διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ
NAS: because of their testimony of Jesus
KJV: for the witness of Jesus,
INT: on account of the testimony of Jesus and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page