νυκτὶ
Englishman's Concordance
νυκτὶ (nykti) — 14 Occurrences

Matthew 26:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται
NAS: of Me this night, for it is written,
KJV: of me this night: for it is written,
INT: during the night this it has been written

Matthew 26:34 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα
NAS: to you that this [very] night, before
KJV: That this night, before the cock
INT: this night before [the] rooster

Mark 14:27 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ταύτη ὅτι
KJV: me this night: for it is written,
INT: on the night this for

Mark 14:30 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἢ
NAS: very night, before
KJV: [even] in this night, before the cock
INT: this night before that

Luke 12:20 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν
NAS: This [very] night your soul
KJV: [Thou] fool, this night thy soul
INT: this the night the soul

Luke 17:34 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο
NAS: I tell you, on that night there will be two
KJV: you, in that night there shall be two
INT: In that night there will be two [men]

John 11:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτί προσκόπτει ὅτι
NAS: walks in the night, he stumbles,
KJV: in the night, he stumbleth,
INT: in the night he stumbles because

John 21:3 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν
NAS: into the boat; and that night they caught
KJV: and that night they caught nothing.
INT: that night they caught nothing

Acts 12:6 N-DFS
GRK: Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν
NAS: On the very night when Herod
KJV: forth, the same night Peter was
INT: Herod the night that was

Acts 18:9 N-DFS
GRK: κύριος ἐν νυκτὶ δι' ὁράματος
NAS: to Paul in the night by a vision,
KJV: to Paul in the night by a vision,
INT: Lord in [the] night by a vision

Acts 23:11 N-DFS
GRK: δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ
NAS: But on the night [immediately] following,
KJV: And the night following the Lord
INT: and [the] following night having stood by him

Acts 27:23 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ
NAS: For this very night an angel
KJV: me this night the angel of God,
INT: this night of God

1 Corinthians 11:23 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο
NAS: Jesus in the night in which
KJV: Jesus the [same] night in
INT: in the night in which he was betrayed

1 Thessalonians 5:2 N-DFS
GRK: κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται
NAS: just like a thief in the night.
KJV: a thief in the night.
INT: a thief by night so comes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page