παιδία
Englishman's Concordance
παιδία (paidia) — 13 Occurrences

Matthew 18:3 N-ANP
GRK: ὡς τὰ παιδία οὐ μὴ
NAS: like children, you will not enter
KJV: as little children, ye shall
INT: as the little children no not

Matthew 19:13 N-NNP
GRK: προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς
NAS: Then [some] children were brought
KJV: unto him little children, that
INT: were brought to him little children that

Matthew 19:14 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ
NAS: Let the children alone,
KJV: Suffer little children, and
INT: Let the little children and not

Mark 10:13 N-ANP
GRK: προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν
NAS: And they were bringing children to Him so
KJV: they brought young children to him,
INT: they brought to him little children that them

Mark 10:14 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός
NAS: to them, Permit the children to come
KJV: Suffer the little children to come
INT: Permit the little children to come to

Luke 11:7 N-NNP
GRK: καὶ τὰ παιδία μου μετ'
NAS: been shut and my children and I are in bed;
KJV: and my children are with
INT: and the children of me with

Luke 18:16 N-ANP
GRK: Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός
NAS: Permit the children to come
KJV: Suffer little children to come
INT: Let the little children to come to

John 21:5 N-VNP
GRK: ὁ Ἰησοῦς Παιδία μή τι
NAS: said to them, Children, you do not have
KJV: saith unto them, Children, have ye any
INT: Jesus Children not any

1 Corinthians 14:20 N-NNP
GRK: Ἀδελφοί μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς
NAS: Brethren, do not be children in your thinking;
KJV: not children in understanding:
INT: Brothers not children be in the

Hebrews 2:13 N-NNP
GRK: καὶ τὰ παιδία ἅ μοι
NAS: BEHOLD, I AND THE CHILDREN WHOM
KJV: I and the children which God
INT: and the children which me

Hebrews 2:14 N-NNP
GRK: οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος
NAS: since the children share
KJV: then as the children are partakers
INT: therefore the children have partaken of blood

1 John 2:13 N-VNP
GRK: ἔγραψα ὑμῖν παιδία ὅτι ἐγνώκατε
NAS: I have written to you, children, because
KJV: unto you, little children, because
INT: I write to you little children because you have known

1 John 2:18 N-VNP
GRK: Παιδία ἐσχάτη ὥρα
NAS: Children, it is the last hour;
KJV: Little children, it is the last
INT: Little children [the] last hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page