1529. εἴσοδος (eisodos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1529. εἴσοδος (eisodos) — 5 Occurrences

Acts 13:24 N-GFS
GRK: προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα
INT: face the coming of him a baptism

1 Thessalonians 1:9 N-AFS
GRK: ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς
NAS: us what kind of a reception we had
KJV: what manner of entering in we had
INT: report what reception we have from

1 Thessalonians 2:1 N-AFS
GRK: ἀδελφοί τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν
NAS: brethren, that our coming to you was not in vain,
KJV: know our entrance in unto you,
INT: brothers the coming of us

Hebrews 10:19 N-AFS
GRK: εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων
NAS: confidence to enter the holy place
KJV: boldness to enter into the holiest by
INT: for the enter the holy places

2 Peter 1:11 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν
NAS: for in this way the entrance into the eternal
KJV: so an entrance shall be ministered
INT: to you the entrance into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page