207. Ἀκύλας (Akulas)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 207. Ἀκύλας (Akulas) — 6 Occurrences

Acts 18:2 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν Ποντικὸν τῷ
NAS: named Aquila, a native
KJV: Jew named Aquila, born in Pontus,
INT: Jew by name Aquila of Pontus

Acts 18:18 N-NMS
GRK: Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας κειράμενος ἐν
NAS: and with him were Priscilla and Aquila. In Cenchrea
KJV: and Aquila; having shorn
INT: Priscilla and Aquila having shaved in

Acts 18:26 N-NMS
GRK: Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν
NAS: But when Priscilla and Aquila heard
KJV: whom when Aquila and Priscilla
INT: Priscilla and Aquila they took to [them] him

Romans 16:3 N-AMS
GRK: Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς
NAS: Prisca and Aquila, my fellow workers
KJV: Priscilla and Aquila my helpers
INT: Prisca and Aquila the fellow workers

1 Corinthians 16:19 N-NMS
GRK: κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκα
NAS: greet you. Aquila and Prisca
KJV: salute you. Aquila and Priscilla
INT: [the] Lord much Aquila and Prisca

2 Timothy 4:19 N-AMS
GRK: Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν
NAS: Prisca and Aquila, and the household
KJV: Prisca and Aquila, and the household
INT: Prisca and Aquila and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page