2363. Θυάτειρα (Thuateira)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2363. Θυάτειρα (Thuateira) — 4 Occurrences

Acts 16:14 N-GNP
GRK: πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων σεβομένη τὸν
NAS: from the city of Thyatira, a seller of purple fabrics,
KJV: of the city of Thyatira, which worshipped
INT: a seller of purple of [the] city of Thyatira who worshipped

Revelation 1:11 N-ANP
GRK: καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς
NAS: and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis
KJV: and unto Thyatira, and unto
INT: and to Thyatira and to

Revelation 2:18 N-DNP
GRK: τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον
NAS: of the church in Thyatira write:
KJV: in Thyatira write;
INT: of the in Thyatira church write

Revelation 2:24 N-DNP
GRK: τοῖς ἐν Θυατείροις ὅσοι οὐκ
NAS: to you, the rest who are in Thyatira, who
KJV: in Thyatira, as many as
INT: who [are] in Thyatira as many as not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page