290. ἀμπελών (ampelón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 290. ἀμπελών (ampelón) — 23 Occurrences

Matthew 20:1 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
NAS: to hire laborers for his vineyard.
KJV: into his vineyard.
INT: for the vineyard of him

Matthew 20:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ
NAS: he sent them into his vineyard.
KJV: into his vineyard.
INT: into the vineyard of him

Matthew 20:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὃ
NAS: go into the vineyard, and whatever
KJV: also into the vineyard, and whatsoever
INT: into the vineyard and whatever

Matthew 20:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ἀμπελῶνα καὶ ὁ
NAS: to them, 'You go into the vineyard too.'
KJV: also into the vineyard; and whatsoever
INT: into the vineyard and what

Matthew 20:8 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ
NAS: the owner of the vineyard said
KJV: the lord of the vineyard saith
INT: master of the vineyard to foreman

Matthew 21:28 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀμπελῶνι
NAS: work today in the vineyard.'
KJV: in my vineyard.
INT: in the vineyard

Matthew 21:33 N-AMS
GRK: ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν
NAS: who PLANTED A VINEYARD AND PUT A WALL
KJV: which planted a vineyard, and hedged
INT: who planted a vineyard and a fence

Matthew 21:39 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν
NAS: him, and threw him out of the vineyard and killed
KJV: [him] out of the vineyard, and
INT: out of the vineyard and killed [him]

Matthew 21:40 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τί ποιήσει
NAS: the owner of the vineyard comes,
KJV: therefore of the vineyard cometh,
INT: master of the vineyard what will he do

Matthew 21:41 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις
NAS: and will rent out the vineyard to other
KJV: will let out [his] vineyard unto other
INT: and the vineyard he will rent out to other

Mark 12:1 N-AMS
GRK: παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν
NAS: PLANTED A VINEYARD AND PUT
KJV: planted a vineyard, and
INT: parables to say A vineyard a man planted

Mark 12:2 N-GMS
GRK: καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: [some] of the produce of the vineyard from the vine-growers.
KJV: of the fruit of the vineyard.
INT: fruit of the vineyard

Mark 12:8 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: him and threw him out of the vineyard.
KJV: cast [him] out of the vineyard.
INT: outside the vineyard

Mark 12:9 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ἐλεύσεται καὶ
NAS: will the owner of the vineyard do?
KJV: the lord of the vineyard do?
INT: master of the vineyard He will come and

Mark 12:9 N-AMS
GRK: δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις
NAS: and will give the vineyard to others.
KJV: will give the vineyard unto others.
INT: will give the vineyard to others

Luke 13:6 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ καὶ
NAS: which had been planted in his vineyard; and he came
KJV: in his vineyard; and he came
INT: in the vineyard of him and

Luke 20:9 N-AMS
GRK: τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ ἐξέδετο
NAS: planted a vineyard and rented
KJV: man planted a vineyard, and let
INT: certain planted a vineyard and rented

Luke 20:10 N-GMS
GRK: καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ
NAS: him [some] of the produce of the vineyard; but the vine-growers
KJV: the fruit of the vineyard: but
INT: fruit of the vineyard they might give to him

Luke 20:13 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Τί ποιήσω
NAS: The owner of the vineyard said, 'What
KJV: the lord of the vineyard, What
INT: master of the vineyard What shall I do

Luke 20:15 N-GMS
GRK: ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί
NAS: they threw him out of the vineyard and killed
KJV: out of the vineyard, and killed
INT: outside the vineyard they killed [him] What

Luke 20:15 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ ἀμπελῶνος
NAS: will the owner of the vineyard do
KJV: the lord of the vineyard do
INT: master of the vineyard

Luke 20:16 N-AMS
GRK: δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις ἀκούσαντες
NAS: and will give the vineyard to others.
KJV: shall give the vineyard to others.
INT: will give the vineyard to others having heard [it]

1 Corinthians 9:7 N-AMS
GRK: τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν
NAS: plants a vineyard and does not eat
KJV: who planteth a vineyard, and eateth
INT: who plants a vineyard and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page