3480. Ναζωραῖος (Nazóraios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3480. Ναζωραῖος (Nazóraios) — 13 Occurrences

Matthew 2:23 N-NMS
GRK: προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται
NAS: He shall be called a Nazarene.
KJV: He shall be called a Nazarene.
INT: prophets that a Nazarene will he be called

Matthew 26:71 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: This man was with Jesus of Nazareth.
KJV: with Jesus of Nazareth.
INT: Jesus of Nazareth

Luke 18:37 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται
NAS: him that Jesus of Nazareth was passing
KJV: that Jesus of Nazareth passeth by.
INT: Jesus of Nazareth is passing by

John 18:5 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον λέγει αὐτοῖς
NAS: Him, Jesus the Nazarene. He said
KJV: him, Jesus of Nazareth. Jesus saith
INT: Jesus of Nazareth He Says to them

John 18:7 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον
NAS: And they said, Jesus the Nazarene.
KJV: they said, Jesus of Nazareth.
INT: Jesus of Nazareth

John 19:19 N-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: JESUS THE NAZARENE, THE KING
KJV: JESUS OF NAZARETH THE KING
INT: Jesus of Nazareth the king

Acts 2:22 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἄνδρα ἀποδεδειγμένον
NAS: Jesus the Nazarene, a man
KJV: Jesus of Nazareth, a man
INT: Jesus of Nazareth a man set forth

Acts 3:6 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ
NAS: of Jesus Christ the Nazarene-- walk!
KJV: Christ of Nazareth rise up
INT: Christ of Nazareth rise up and

Acts 4:10 N-GMS
GRK: Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ὃν ὑμεῖς
NAS: Christ the Nazarene, whom
KJV: of Jesus Christ of Nazareth, whom ye
INT: Christ of Nazareth whom you

Acts 6:14 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει
NAS: that this Nazarene, Jesus,
KJV: Jesus of Nazareth shall destroy
INT: Jesus of Nazareth this will destroy

Acts 22:8 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ
NAS: Jesus the Nazarene, whom
KJV: am Jesus of Nazareth, whom thou
INT: Jesus of Nazareth whom you

Acts 24:5 N-GMP
GRK: τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως
NAS: of the sect of the Nazarenes.
KJV: of the sect of the Nazarenes:
INT: of the of the Nazarenes sect

Acts 26:9 N-GMS
GRK: Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ
NAS: to the name of Jesus of Nazareth.
KJV: the name of Jesus of Nazareth.
INT: of Jesus the Nazarene I ought many things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page