3804. πάθημα (pathéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3804. πάθημα (pathéma) — 16 Occurrences

Romans 7:5 N-NNP
GRK: σαρκί τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: the sinful passions, which were [aroused] by the Law,
KJV: the flesh, the motions of sins,
INT: flesh the passions of sins

Romans 8:18 N-NNP
GRK: ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν
NAS: For I consider that the sufferings of this
KJV: that the sufferings of this present
INT: worthy [are] the sufferings of the present

2 Corinthians 1:5 N-NNP
GRK: περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ χριστοῦ
NAS: For just as the sufferings of Christ
KJV: For as the sufferings of Christ abound
INT: abound the sufferings of the Christ

2 Corinthians 1:6 N-GNP
GRK: τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ
NAS: of the same sufferings which
KJV: of the same sufferings which
INT: of the same sufferings which also

2 Corinthians 1:7 N-GNP
GRK: ἐστε τῶν παθημάτων οὕτως καὶ
NAS: that as you are sharers of our sufferings, so
KJV: partakers of the sufferings, so
INT: you are of the sufferings so also

Galatians 5:24 N-DNP
GRK: σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς
NAS: the flesh with its passions and desires.
KJV: with the affections and
INT: with the passions and the

Philippians 3:10 N-GNP
GRK: κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ συμμορφιζόμενος
NAS: and the fellowship of His sufferings, being conformed
KJV: of his sufferings, being made conformable
INT: fellowship of the sufferings of him being conformed

Colossians 1:24 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: I rejoice in my sufferings for your sake,
KJV: in my sufferings for you,
INT: in the sufferings for you

2 Timothy 3:11 N-DNP
GRK: διωγμοῖς τοῖς παθήμασιν οἷά μοι
NAS: persecutions, [and] sufferings, such
KJV: Persecutions, afflictions, which came
INT: persecutions the sufferings such as to me

Hebrews 2:9 N-ANS
GRK: διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου
NAS: because of the suffering of death
KJV: for the suffering of death,
INT: on account of the suffering of death

Hebrews 2:10 N-GNP
GRK: αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι
NAS: of their salvation through sufferings.
KJV: perfect through sufferings.
INT: of them through sufferings to make perfect

Hebrews 10:32 N-GNP
GRK: ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων
NAS: a great conflict of sufferings,
KJV: a great fight of afflictions;
INT: conflict you endured of sufferings

1 Peter 1:11 N-ANP
GRK: εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς
NAS: as He predicted the sufferings of Christ
KJV: when it testified beforehand the sufferings of
INT: [belonging] to Christ sufferings and the

1 Peter 4:13 N-DNP
GRK: τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε ἵνα
NAS: that you share the sufferings of Christ,
KJV: of Christ's sufferings; that,
INT: of Christ sufferings rejoice that

1 Peter 5:1 N-GNP
GRK: τοῦ Χριστοῦ παθημάτων ὁ καὶ
NAS: and witness of the sufferings of Christ,
KJV: a witness of the sufferings of Christ,
INT: of Christ sufferings who also

1 Peter 5:9 N-GNP
GRK: αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν
NAS: experiences of suffering are being accomplished
KJV: that the same afflictions are accomplished
INT: same sufferings which [is] in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page