4121. πλεονάζω (pleonazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4121. πλεονάζω (pleonazó) — 9 Occurrences

Romans 5:20 V-ASA-3S
GRK: παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα
NAS: that the transgression would increase; but where
KJV: the offence might abound. But
INT: entered that might abound the transgression

Romans 5:20 V-AIA-3S
GRK: οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία
NAS: sin increased, grace
KJV: sin abounded, grace
INT: where however abounded sin

Romans 6:1 V-ASA-3S
GRK: ἡ χάρις πλεονάσῃ
NAS: so that grace may increase?
KJV: that grace may abound?
INT: grace might abound

2 Corinthians 4:15 V-APA-NFS
GRK: ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν
NAS: that the grace which is spreading to more
KJV: sakes, that the abundant grace might
INT: the grace having abounded through the

2 Corinthians 8:15 V-AIA-3S
GRK: πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν καὶ ὁ
NAS: HE WHO [gathered] MUCH DID NOT HAVE TOO MUCH, AND HE WHO [gathered] LITTLE
KJV: nothing over; and
INT: much not had over and he that [gathered]

Philippians 4:17 V-PPA-AMS
GRK: καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον
NAS: for the profit which increases to your account.
KJV: I desire fruit that may abound to your
INT: fruit that abounds to [the] account

1 Thessalonians 3:12 V-AOA-3S
GRK: ὁ κύριος πλεονάσαι καὶ περισσεύσαι
NAS: and may the Lord cause you to increase
KJV: make you to increase and abound
INT: the Lord may make to exceed and to abound

2 Thessalonians 1:3 V-PIA-3S
GRK: ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη
NAS: one another grows [ever] greater;
KJV: toward each other aboundeth;
INT: of you and abounds the love

2 Peter 1:8 V-PPA-NNP
GRK: ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς
NAS: [qualities] are yours and are increasing, they render
KJV: and abound, they make
INT: being and abounding neither idle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page