4491. ῥίζα (rhiza)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4491. ῥίζα (rhiza) — 17 Occurrences

Matthew 3:10 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων
NAS: laid at the root of the trees;
KJV: unto the root of the trees:
INT: to the root of the trees

Matthew 13:6 N-AFS
GRK: μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: they had no root, they withered away.
KJV: they had no root, they withered away.
INT: not having root were dried up

Matthew 13:21 N-AFS
GRK: ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ
NAS: no [firm] root in himself,
KJV: hath he not root in himself,
INT: he has moreover root in himself

Mark 4:6 N-AFS
GRK: μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη
NAS: it had no root, it withered away.
KJV: it had no root, it withered away.
INT: no having root it withered away

Mark 4:17 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: no [firm] root in themselves,
KJV: have no root in themselves,
INT: not have root in themselves

Mark 11:20 N-GFP
GRK: ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν
NAS: withered from the roots [up].
KJV: dried up from the roots.
INT: dried up from [the] roots

Luke 3:9 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων
NAS: laid at the root of the trees;
KJV: unto the root of the trees:
INT: to the root of the trees

Luke 8:13 N-AFS
GRK: καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν
NAS: no [firm] root; they believe
KJV: have no root, which for
INT: and these a root not have

Romans 11:16 N-NFS
GRK: εἰ ἡ ῥίζα ἁγία καὶ
NAS: and if the root is holy,
KJV: [holy]: and if the root [be] holy, so
INT: if the root [be] holy also

Romans 11:17 N-GFS
GRK: συνκοινωνὸς τῆς ῥίζης τῆς πιότητος
NAS: with them of the rich root of the olive tree,
KJV: them partakest of the root and fatness
INT: a fellow-partaker of the root of the fatness

Romans 11:18 N-AFS
GRK: σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις ἀλλὰ
NAS: [remember that] it is not you who supports the root, but the root
KJV: bearest not the root, but the root
INT: you the root support but

Romans 11:18 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ
NAS: the root, but the root [supports] you.
KJV: the root, but the root thee.
INT: but the root you

Romans 15:12 N-NFS
GRK: Ἔσται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί
NAS: THERE SHALL COME THE ROOT OF JESSE,
KJV: There shall be a root of Jesse,
INT: There will be the root of Jesse

1 Timothy 6:10 N-NFS
GRK: ῥίζα γὰρ πάντων
NAS: For the love of money is a root of all
KJV: is the root of all
INT: a root indeed of all

Hebrews 12:15 N-NFS
GRK: μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω
NAS: that no root of bitterness
KJV: lest any root of bitterness springing
INT: lest any root of bitterness up

Revelation 5:5 N-NFS
GRK: Ἰούδα ἡ ῥίζα Δαυίδ ἀνοῖξαι
NAS: of Judah, the Root of David,
KJV: of Juda, the Root of David,
INT: of Judah the root of David [so as] to open

Revelation 22:16 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ
NAS: I am the root and the descendant
KJV: I am the root and the offspring
INT: am the root and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page