5142. τρέφω (trephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5142. τρέφω (trephó) — 9 Occurrences

Matthew 6:26 V-PIA-3S
GRK: ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά οὐχ
NAS: Father feeds them. Are you not worth
KJV: heavenly Father feedeth them. Are
INT: Heavenly feeds them not

Matthew 25:37 V-AIA-1P
GRK: πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν ἢ διψῶντα
NAS: You hungry, and feed You, or
KJV: and fed [thee]? or
INT: hungering and fed [you] or thirsting

Luke 4:16 V-RPM/P-NMS
GRK: οὗ ἦν τεθραμμένος καὶ εἰσῆλθεν
NAS: He had been brought up; and as was His custom,
KJV: where he had been brought up: and, as
INT: where he was brought up and he entered

Luke 12:24 V-PIA-3S
GRK: ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς πόσῳ
NAS: and [yet] God feeds them; how much
KJV: and God feedeth them: how much
INT: God feeds them How much

Luke 23:29 V-AIA-3P
GRK: οἳ οὐκ ἔθρεψαν
NAS: and the breasts that never nursed.'
INT: which never nursed

Acts 12:20 V-PNM/P
GRK: διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν
NAS: their country was fed by the king's
KJV: country was nourished by
INT: because was nourished their

James 5:5 V-AIA-2P
GRK: καὶ ἐσπαταλήσατε ἐθρέψατε τὰς καρδίας
NAS: and led a life of wanton pleasure; you have fattened your hearts
KJV: been wanton; ye have nourished your
INT: and lived in self-indulgence you nourished the hearts

Revelation 12:6 V-PSA-3P
GRK: ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας
NAS: that there she would be nourished for one thousand
KJV: God, that they should feed her there
INT: that there they should nourish her days

Revelation 12:14 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτῆς ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν
NAS: where she was nourished for a time
KJV: where she is nourished for a time,
INT: of her where she is nourished there a time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page