516. ἀξίως (axiós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 516. ἀξίως (axiós) — 6 Occurrences

Romans 16:2 Adv
GRK: ἐν κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων
NAS: her in the Lord in a manner worthy of the saints,
KJV: in the Lord, as becometh saints, and
INT: in [the] Lord worthily of saints

Ephesians 4:1 Adv
GRK: ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς
NAS: you to walk in a manner worthy of the calling
KJV: that ye walk worthy of the vocation
INT: in [the] Lord worthily to walk of the

Philippians 1:27 Adv
GRK: Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου
NAS: conduct yourselves in a manner worthy of the gospel
KJV: let your conversation be as it becometh the gospel
INT: Only worthily of the gospel

Colossians 1:10 Adv
GRK: περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου
NAS: so that you will walk in a manner worthy of the Lord,
KJV: might walk worthy of the Lord
INT: to walk worthily of the Lord

1 Thessalonians 2:12 Adv
GRK: περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ
NAS: that you would walk in a manner worthy of the God
KJV: would walk worthy of God,
INT: to have walked you worthily of God

3 John 1:6 Adv
GRK: ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ
NAS: to send them on their way in a manner worthy of God.
KJV: a godly sort, thou shalt do
INT: you will do having set forward worthily of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page