625. Ἀπολλῶς (Apollós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 625. Ἀπολλῶς (Apollós) — 10 Occurrences

Acts 18:24 N-NMS
GRK: δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι Ἀλεξανδρεὺς
NAS: named Apollos, an Alexandrian
KJV: Jew named Apollos, born at Alexandria,
INT: moreover certain Apollos by name an Alexandrian

Acts 19:1 N-AMS
GRK: τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν
NAS: that while Apollos was at Corinth,
KJV: it came to pass, that, while Apollos was
INT: - Apollos was in

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ Ἐγὼ δὲ
NAS: of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas,
KJV: and I of Apollos; and I
INT: I moreover of Apollos I moreover

1 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: δέ Ἐγὼ Ἀπολλώ οὐκ ἄνθρωποί
NAS: and another, I am of Apollos, are you not [mere] men?
KJV: another, I [am] of Apollos; are ye
INT: moreover I of Apollos not fleshly

1 Corinthians 3:5 N-NMS
GRK: οὖν ἐστὶν Ἀπολλώς τί δέ
NAS: then is Apollos? And what
KJV: and who [is] Apollos, but ministers
INT: then is Apollos who moreover

1 Corinthians 3:6 N-NMS
GRK: ἐγὼ ἐφύτευσα Ἀπολλὼς ἐπότισεν ἀλλὰ
NAS: I planted, Apollos watered, but God
KJV: I have planted, Apollos watered; but
INT: I planted Apollos watered but

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς
NAS: Paul or Apollos or Cephas
KJV: Paul, or Apollos, or Cephas,
INT: Paul or Apollos or Cephas

1 Corinthians 4:6 N-AMS
GRK: ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν δι' ὑμᾶς
NAS: to myself and Apollos for your sakes,
KJV: and [to] Apollos for
INT: myself and Apollos on account of you

1 Corinthians 16:12 N-GMS
GRK: Περὶ δὲ Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: But concerning Apollos our brother,
KJV: [our] brother Apollos, I
INT: concerning moreover Apollos the brother

Titus 3:13 N-AMS
GRK: νομικὸν καὶ Ἀπολλὼν σπουδαίως πρόπεμψον
NAS: the lawyer and Apollos on their way
KJV: and Apollos on their journey
INT: lawyer and Apollos earnestly set forward

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page