694. ἀργύριον (argurion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 694. ἀργύριον (argurion) — 20 Occurrences

Matthew 25:18 N-ANS
GRK: ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου
NAS: and hid his master's money.
KJV: his lord's money.
INT: hid the money of the master

Matthew 25:27 N-ANP
GRK: βαλεῖν τὰ ἀργύριά μου τοῖς
NAS: to have put my money in the bank,
KJV: my money to the exchangers,
INT: to put the money of me to the

Matthew 26:15 N-ANP
GRK: αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
NAS: out thirty pieces of silver to him.
KJV: with him for thirty pieces of silver.
INT: to him thirty pieces of silver

Matthew 27:3 N-ANP
GRK: τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: the thirty pieces of silver to the chief priests
KJV: the thirty pieces of silver to the chief priests
INT: the thirty pieces of silver to the chief priests

Matthew 27:5 N-ANP
GRK: ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν
NAS: And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary
KJV: he cast down the pieces of silver in
INT: having cast down the pieces of silver into the

Matthew 27:6 N-ANP
GRK: λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν Οὐκ
NAS: took the pieces of silver and said,
KJV: took the silver pieces, and said,
INT: having taken the pieces of silver said not

Matthew 27:9 N-ANP
GRK: τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν
NAS: THE THIRTY PIECES OF SILVER, THE PRICE
KJV: the thirty pieces of silver, the price
INT: the thirty pieces of silver the price

Matthew 28:12 N-ANP
GRK: τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν
NAS: a large sum of money to the soldiers,
KJV: large money unto the soldiers,
INT: moreover having taken silver pieces much they gave

Matthew 28:15 N-ANP
GRK: λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς
NAS: And they took the money and did
KJV: So they took the money, and did as
INT: having taken the money they did as

Mark 14:11 N-ANS
GRK: ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ
NAS: to give him money. And he [began] seeking
KJV: to give him money. And he sought
INT: promised him money to give And

Luke 9:3 N-ANS
GRK: ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ
NAS: nor money; and do not [even] have
KJV: bread, neither money; neither have
INT: bread nor money nor apiece

Luke 19:15 N-ANS
GRK: δεδώκει τὸ ἀργύριον ἵνα γνοῖ
NAS: he had given the money, be called
KJV: he had given the money, that
INT: he gave the money in order that he might know

Luke 19:23 N-ANS
GRK: μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν
NAS: did you not put my money in the bank,
KJV: thou my money into the bank,
INT: of me the money to [the] bank

Luke 22:5 N-ANS
GRK: συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
NAS: and agreed to give him money.
KJV: to give him money.
INT: agreed him money to give

Acts 3:6 N-ANS
GRK: δὲ Πέτρος Ἀργύριον καὶ χρυσίον
NAS: I do not possess silver and gold,
KJV: Peter said, Silver and gold
INT: moreover Peter Silver and gold

Acts 7:16 N-GNS
GRK: Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν
NAS: for a sum of money from the sons
KJV: bought for a sum of money of the sons
INT: Abraham for a sum of money from the

Acts 8:20 N-NNS
GRK: αὐτόν Τὸ ἀργύριόν σου σὺν
NAS: said to him, May your silver perish
KJV: him, Thy money perish with
INT: him the silver of you with

Acts 19:19 N-GNS
GRK: καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε
NAS: it fifty thousand pieces of silver.
KJV: thousand [pieces] of silver.
INT: and found [it] of silver myriads five

Acts 20:33 N-GNS
GRK: ἀργυρίου ἢ χρυσίου
NAS: no one's silver or
KJV: no man's silver, or
INT: Silver or gold

1 Peter 1:18 N-DNS
GRK: οὐ φθαρτοῖς ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ
NAS: with perishable things like silver or
KJV: with corruptible things, [as] silver and
INT: not by perishable things by silver or by gold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page