συναγαγεῖν
Englishman's Concordance
συναγαγεῖν (synagagein) — 3 Occurrences

Luke 3:17 V-ANA
GRK: αὐτοῦ καὶ συναγαγεῖν τὸν σῖτον
NAS: His threshing floor, and to gather the wheat
KJV: floor, and will gather the wheat into
INT: of him and will gather the wheat

Revelation 16:14 V-ANA
GRK: οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: world, to gather them together for the war
KJV: of the whole world, to gather them to
INT: habitable [world] whole to gather together them unto

Revelation 20:8 V-ANA
GRK: καὶ Μαγώγ συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: and Magog, to gather them together for the war;
KJV: to gather them together to battle:
INT: and Magog to gather together them unto

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page