συναγωγαῖς
Englishman's Concordance
συναγωγαῖς (synagōgais) — 15 Occurrences

Matthew 4:23 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ
NAS: teaching in their synagogues and proclaiming
KJV: in their synagogues, and preaching
INT: in the synagogues of them and

Matthew 6:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν
NAS: do in the synagogues and in the streets,
KJV: do in the synagogues and in
INT: in the synagogues and in

Matthew 6:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν
NAS: and pray in the synagogues and on the street
KJV: standing in the synagogues and in
INT: in the synagogues and on

Matthew 9:35 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ
NAS: teaching in their synagogues and proclaiming
KJV: in their synagogues, and preaching
INT: in the synagogues of them and

Matthew 10:17 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν
NAS: and scourge you in their synagogues;
KJV: in their synagogues;
INT: in the synagogues of them they will flog

Matthew 23:6 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς
NAS: and the chief seats in the synagogues,
KJV: the chief seats in the synagogues,
INT: in the synagogues

Matthew 23:34 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ
NAS: of them you will scourge in your synagogues, and persecute
KJV: in your synagogues, and persecute
INT: in the synagogues of you and

Mark 12:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας
NAS: and chief seats in the synagogues and places of honor
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and first places

Luke 4:15 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος
NAS: And He [began] teaching in their synagogues and was praised
KJV: their synagogues, being glorified
INT: in the synagogues of them being glorified

Luke 11:43 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς
NAS: the chief seats in the synagogues and the respectful greetings
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and the

Luke 20:46 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας
NAS: and chief seats in the synagogues and places of honor
KJV: in the synagogues, and
INT: in the synagogues and first places

Acts 9:20 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν
NAS: Jesus in the synagogues, saying,
KJV: Christ in the synagogues, that he
INT: in the synagogues he was proclaiming

Acts 13:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: of God in the synagogues of the Jews;
KJV: in the synagogues of the Jews:
INT: in the synagogues of the Jews

Acts 15:21 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν
NAS: him, since he is read in the synagogues every
KJV: in the synagogues every
INT: in the synagogues on every

Acts 24:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ
NAS: nor in the synagogues, nor
KJV: neither in the synagogues, nor in
INT: in the synagogues nor in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page