rā·māh
Englishman's Concordance
rā·māh — 9 Occurrences

Exodus 14:8
HEB: יֹצְאִ֖ים בְּיָ֥ד רָמָֽה׃
NAS: of Israel were going out boldly.
KJV: of Israel went out with an high hand.
INT: were going hand an high

Numbers 33:3
HEB: יִשְׂרָאֵל֙ בְּיָ֣ד רָמָ֔ה לְעֵינֵ֖י כָּל־
NAS: started out boldly in the sight
KJV: went out with an high hand
INT: of Israel hand an high the sight of all

Deuteronomy 32:27
HEB: יֹֽאמְרוּ֙ יָדֵ֣ינוּ רָ֔מָה וְלֹ֥א יְהוָ֖ה
NAS: Our hand is triumphant, And the LORD
KJV: Our hand [is] high, and the LORD
INT: say our hand is triumphant not and the LORD

1 Samuel 2:1
HEB: לִבִּי֙ בַּֽיהוָ֔ה רָ֥מָה קַרְנִ֖י בַּֽיהוָ֑ה
NAS: My horn is exalted in the LORD,
KJV: mine horn is exalted in the LORD:
INT: my heart the LORD is exalted my horn the LORD

Job 38:15
HEB: אוֹרָ֑ם וּזְר֥וֹעַ רָ֝מָ֗ה תִּשָּׁבֵֽר׃
NAS: is withheld, And the uplifted arm
KJV: is withholden, and the high arm
INT: their light arm and the uplifted is broken

Isaiah 26:11
HEB: יְהוָ֛ה רָ֥מָה יָדְךָ֖ בַּל־
NAS: Your hand is lifted up [yet] they do not see
KJV: [when] thy hand is lifted up, they will not see:
INT: LORD is lifted your hand not

Ezekiel 6:13
HEB: כָּל־ גִּבְעָ֨ה רָמָ֜ה בְּכֹ֣ל ׀ רָאשֵׁ֣י
NAS: on every high hill,
KJV: their altars, upon every high hill,
INT: every hill high all the tops

Ezekiel 20:28
HEB: כָל־ גִּבְעָ֨ה רָמָ֜ה וְכָל־ עֵ֣ץ
NAS: every high hill
KJV: it to them, then they saw every high hill,
INT: every hill high and every tree

Ezekiel 34:6
HEB: כָּל־ גִּבְעָ֣ה רָמָ֑ה וְעַ֨ל כָּל־
NAS: and on every high hill;
KJV: through all the mountains, and upon every high hill:
INT: every hill high over all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7311
189 Occurrences


’ā·rîm — 2 Occ.
’ă·rō·w·mim·ḵā — 2 Occ.
’ă·rō·wm·me·kā — 1 Occ.
’ā·rūm — 2 Occ.
ba·hă·rî·mə·ḵem — 2 Occ.
’ê·rō·w·mām — 1 Occ.
ha·hê·rî·mū — 1 Occ.
hā·rā·māh — 1 Occ.
hā·rā·mîm — 3 Occ.
hā·rêm — 3 Occ.
hā·rîm — 1 Occ.
hā·rî·māh — 1 Occ.
hā·rî·mî — 2 Occ.
hă·rî·mō·w·ṯā — 2 Occ.
hă·rî·mō·w·ṯāh — 1 Occ.
hă·rî·mō·ṯî — 3 Occ.
hă·rî·mō·ṯî·ḵā — 2 Occ.
hā·rî·mū — 4 Occ.
hă·ṯā·rîm — 1 Occ.
hê·rîm — 3 Occ.
hê·rî·mū — 4 Occ.
hū·rām — 2 Occ.
ka·hă·rî·mî — 1 Occ.
kə·hā·rîm — 1 Occ.
kə·rum — 1 Occ.
kim·rî·mê — 1 Occ.
lā·rūm — 1 Occ.
lə·hā·rîm- — 5 Occ.
lə·rō·w·mêm — 1 Occ.
mê·rîm — 3 Occ.
mə·rî·māw — 1 Occ.
mə·rō·w·mêm — 1 Occ.
mə·rō·wm·mî — 1 Occ.
rām — 5 Occ.
rā·māh — 9 Occ.
rā·mîm — 3 Occ.
rām·mū — 1 Occ.
rā·mō·wṯ — 3 Occ.
rā·mū — 2 Occ.
rō·w·mam·tî — 1 Occ.
rō·mə·mā·ṯə·hū — 1 Occ.
rō·wm·mū — 2 Occ.
rūm- — 2 Occ.
rū·māh — 4 Occ.
tā·rî·mū — 12 Occ.
tā·rōm — 1 Occ.
tā·rūm — 5 Occ.
tə·rō·w·mam·nāh — 1 Occ.
ṯə·rō·mêm — 2 Occ.
tə·rō·wm·mê·nî — 2 Occ.
ū·ḵə·hā·rîm — 1 Occ.
ū·mê·rîm — 1 Occ.
ū·mə·rō·w·mam — 1 Occ.
ū·nə·rō·wm·māh — 1 Occ.
ū·ṯə·rō·wm·me·kā — 1 Occ.
ū·ḇə·rō·w·mām — 1 Occ.
wa·’ă·rō·mə·men·hū — 1 Occ.
wa·hă·rê·mō·ṯā — 1 Occ.
wa·hă·rê·mō·ṯem — 1 Occ.
way·yā·rem — 8 Occ.
way·yā·rām — 2 Occ.
way·yā·rum — 1 Occ.
wā·rām — 5 Occ.
wat·tā·rem — 1 Occ.
wat·tā·rām — 1 Occ.
wat·tə·rō·w·mêm — 1 Occ.
way·rî·me·hā — 1 Occ.
wə·hā·rîm — 1 Occ.
wə·hā·rî·mū — 1 Occ.
wə·hê·rîm — 3 Occ.
wə·rām — 4 Occ.
wə·rā·mê — 1 Occ.
wə·rō·w·mam·tî — 1 Occ.
wə·yā·rêm — 2 Occ.
wə·yā·rōm — 1 Occ.
wə·yā·rum — 2 Occ.
wə·yiṯ·rō·w·mêm — 1 Occ.
wî·rō·mə·mū·hū — 1 Occ.
wî·rō·w·mim·ḵā — 1 Occ.
yā·rîm — 9 Occ.
yā·rî·mū — 3 Occ.
yā·rūm — 5 Occ.
yā·rū·mū — 3 Occ.
yə·rō·w·mêm — 1 Occ.
yə·rō·wm·mê·nî — 1 Occ.
yə·ru·mūn — 1 Occ.
yū·ram — 1 Occ.
Additional Entries
kə·rum — 1 Occ.
kim·rî·mê — 1 Occ.
lā·rūm — 1 Occ.
lə·hā·rîm- — 5 Occ.
lə·rō·w·mêm — 1 Occ.
mê·rîm — 3 Occ.
mə·rî·māw — 1 Occ.
mə·rō·w·mêm — 1 Occ.
mə·rō·wm·mî — 1 Occ.
rām — 5 Occ.
rā·mîm — 3 Occ.
rām·mū — 1 Occ.
rā·mō·wṯ — 3 Occ.
rā·mū — 2 Occ.
rō·w·mam·tî — 1 Occ.
rō·mə·mā·ṯə·hū — 1 Occ.
rō·wm·mū — 2 Occ.
rūm- — 2 Occ.
rū·māh — 4 Occ.
tā·rî·mū — 12 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page