Galatians 2
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Fourteen years later I went up again to Jerusalem, accompanied by Barnabas. I took Titus {along} also. 1Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον
2I went in response to a revelation and set before them the gospel that I preach among the Gentiles. But [I spoke] privately to those recognized as leaders, [for fear that] I was running or had already run in vain. 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον
3Yet not even Titus, who [was] with me, was compelled to be circumcised, [even though] he was a Greek. 3ἀλλ’ οὐδὲ Τίτος σὺν ἐμοί Ἕλλην ὤν ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι
4[This issue arose] because [some] false brothers were brought in under false pretenses to spy on our freedom in Christ Jesus, in order to enslave us. 4διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν
5We did {not} give in to [them] for a moment, so that the truth of the gospel would remain with you. 5οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς
6But as for the highly esteemed, whatever they were makes no difference to me; God does not show favoritism. For those [leaders] added nothing to my [message]. 6Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο
7On the contrary, they saw that I had been entrusted {to preach} the gospel to the Gentiles, just as Peter [ had been ] to the Jews. 7ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς
8For [God], who was at work in Peter’s apostleship to the Jews, was also at work in my [apostleship] to the Gentiles. 8 γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη
9And recognizing the grace I had been given, James, Cephas, and John— those reputed to be pillars— gave me and Barnabas [the] right hand of fellowship, so that we [ should go ] to the Gentiles and they to the Jews. 9καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα κοινωνίας ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν
10[They] only [asked us] to be mindful of the poor, the very thing I was eager to do. 10μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι
11When Cephas came to Antioch, however, I opposed [him] to his face, because he stood to be condemned. 11Ὅτε δὲ ἦλθεν Κηφᾶς εἰς Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην ὅτι κατεγνωσμένος ἦν
12For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself, for fear of those in [the] circumcision [ group ]. 12πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς
13The other Jews joined in his hypocrisy, so that by their hypocrisy even Barnabas was led astray. 13καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει
14When I saw that they were not walking in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of [them] all, “If you, who are a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you compel the Gentiles to live like Jews? 14Ἀλλ’ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν
15We [who are] Jews by birth and not Gentile ‘sinners’ 15Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν Ἁμαρτωλοί
16know that a man is not justified by works of [the] Law, but by faith in Jesus Christ. So we, too, have believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by works of the Law, because by works of the Law no one will be justified. 16εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ
17But if, while we seek to be justified in Christ, we ourselves are found to be sinners, does that make Christ a minister of sin? Absolutely not! 17Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος μὴ γένοιτο
18If I rebuild what I have already torn down, I prove myself [to be] a lawbreaker. 18εἰ γὰρ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
19For through [the] Law I died to [the] Law so that I might live to God. 19ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα Θεῷ ζήσω
20I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The [life] I live in [the] body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. 20Χριστῷ συνεσταύρωμαι ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
21I do not set aside the grace of God. For if righteousness [comes] through the Law, Christ died for nothing.” 21Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Galatians 1
Top of Page
Top of Page