εἰσῆλθον
Englishman's Concordance
εἰσῆλθον (eisēlthon) — 12 Occurrences

Matthew 25:10 V-AIA-3P
GRK: αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ' αὐτοῦ
NAS: who were ready went in with him to the wedding feast;
KJV: they that were ready went in with
INT: those ready went in with him

Matthew 27:53 V-AIA-3P
GRK: ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν
NAS: His resurrection they entered the holy
KJV: resurrection, and went into
INT: resurrection of him they entered into the

Mark 5:13 V-AIA-3P
GRK: τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς
NAS: spirits entered the swine;
KJV: went out, and entered into
INT: unclean entered into the

Luke 7:44 V-AIA-1S
GRK: τὴν γυναῖκα εἰσῆλθόν σου εἰς
NAS: woman? I entered your house;
KJV: this woman? I entered into thine
INT: the woman I entered of you into

Luke 7:45 V-AIA-1S
GRK: ἀφ' ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν
NAS: but she, since the time I came in, has not ceased
KJV: since the time I came in hath not
INT: from which [time] I came in not ceased

Luke 8:33 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς
NAS: out of the man and entered the swine;
KJV: the man, and entered into
INT: the man they entered into the

Luke 9:52 V-AIA-3P
GRK: Καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην
NAS: of Him, and they went and entered a village
KJV: they went, and entered into
INT: And having gone they entered into a village

John 18:28 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ
NAS: and they themselves did not enter into the Praetorium
KJV: and they themselves went not into
INT: they not entered into the

Acts 1:13 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὸ
NAS: When they had entered [the city], they went
KJV: when they were come in, they went up
INT: And when they had entered into the

Acts 5:21 V-AIA-3P
GRK: ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν
NAS: Upon hearing [this], they entered into the temple
KJV: when they heard [that], they entered into
INT: having heard moreover they entered at the

Acts 16:40 V-AIA-3P
GRK: τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν
NAS: out of the prison and entered [the house of] Lydia,
KJV: the prison, and entered into
INT: the prison they came to

Hebrews 4:6 V-AIA-3P
GRK: εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι' ἀπείθειαν
NAS: to them failed to enter because
KJV: entered not in because of unbelief:
INT: having received the gospel not did enter in on account of disobedience

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσακουσθεὶς — 1 Occ.
εἰσηκούσθη — 2 Occ.
εἰσδέξομαι — 1 Occ.
εἰσῄει — 2 Occ.
εἰσίασιν — 1 Occ.
εἰσιέναι — 1 Occ.
εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page