εἰσελθὼν
Englishman's Concordance
εἰσελθὼν (eiselthōn) — 20 Occurrences

Matthew 9:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς
NAS: had been sent out, He entered and took
KJV: were put forth, he went in, and took
INT: the crowd having entered he took hold of the

Matthew 22:11 V-APA-NMS
GRK: εἰσελθὼν δὲ ὁ
NAS: But when the king came in to look over
KJV: the king came in to see
INT: having entered in moreover the

Matthew 26:58 V-APA-NMS
GRK: ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο
NAS: of the high priest, and entered in, and sat down
KJV: palace, and went in, and sat
INT: high priest and having entered within he sat

Mark 1:21 V-APA-NMS
GRK: τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: on the Sabbath He entered the synagogue
KJV: on the sabbath day he entered into
INT: on the Sabbath having entered into the

Mark 2:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς
NAS: When He had come back to Capernaum
KJV: And again he entered into Capernaum
INT: And he having entered again into

Mark 3:27 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη
NAS: But no one can enter the strong man's
KJV: No man can enter into a strong man's
INT: of the strong man having entered the goods

Mark 5:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς
NAS: And entering in, He said to them, Why
KJV: And when he was come in, he saith
INT: And having entered he says to them

Mark 7:24 V-APA-NMS
GRK: Σιδῶνος Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν
NAS: of Tyre . And when He had entered a house,
KJV: Sidon, and entered into an house,
INT: Sidon and having entered into house

Mark 11:15 V-APA-NMS
GRK: Ἰεροσόλυμα Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ
NAS: to Jerusalem. And He entered the temple
KJV: and Jesus went into the temple,
INT: Jerusalem and having entered into the

Luke 1:9 V-APA-NMS
GRK: τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν
NAS: he was chosen by lot to enter the temple
KJV: was to burn incense when he went into
INT: to burn incense having entered into the

Luke 1:28 V-APA-NMS
GRK: καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν
NAS: And coming in, he said
KJV: And the angel came in unto her,
INT: And having come to her

Luke 7:36 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν
NAS: Him to dine with him, and He entered the Pharisee's
KJV: him. And he went into the Pharisee's
INT: him And having entered into the

Luke 11:37 V-APA-NMS
GRK: παρ' αὐτῷ εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
NAS: Him to have lunch with him; and He went in, and reclined
KJV: and he went in, and sat down to meat.
INT: with him having entered moreover he reclined himself

Luke 19:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν
NAS: He entered Jericho
KJV: And [Jesus] entered and passed through
INT: And having entered he was passed through

Luke 19:45 V-APA-NMS
GRK: Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ
NAS: Jesus entered the temple and began
KJV: And he went into the temple,
INT: And having entered into the

Acts 18:19 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: he himself entered the synagogue
KJV: he himself entered into
INT: himself moreover having entered into the

Acts 19:8 V-APA-NMS
GRK: Εἰσελθὼν δὲ εἰς
NAS: And he entered the synagogue
KJV: And he went into the synagogue,
INT: having entered moreover into

Acts 23:16 V-APA-NMS
GRK: παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: and he came and entered the barracks
KJV: he went and entered into the castle,
INT: having come near and having entered into the

Acts 28:8 V-APA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος
NAS: and Paul went in [to see] him and after he had prayed,
KJV: whom Paul entered in, and prayed,
INT: Paul having entered and having prayed

Hebrews 4:10 V-APA-NMS
GRK: ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν
NAS: For the one who has entered His rest
KJV: For he that is entered into his
INT: the [one] indeed having entered into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page