ἔθηκεν
Englishman's Concordance
ἔθηκεν (ethēken) — 11 Occurrences

Matthew 27:60 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν
NAS: and laid it in his own new tomb,
KJV: And laid it in
INT: and placed it in

Mark 15:46 V-AIA-3S
GRK: σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν
INT: linen cloth and laid him in

Luke 6:48 V-AIA-3S
GRK: ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ
NAS: deep and laid a foundation
KJV: deep, and laid the foundation on
INT: deepened and laid a foundation on

Luke 23:53 V-AIA-3S
GRK: σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν
NAS: it in a linen cloth, and laid Him in a tomb
KJV: in linen, and laid it in
INT: in a linen cloth and placed it in

John 19:19 V-AIA-3S
GRK: Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ
NAS: an inscription and put it on the cross.
KJV: a title, and put [it] on the cross.
INT: Pilate and put on the

Acts 4:37 V-AIA-3S
GRK: χρῆμα καὶ ἔθηκεν πρὸς τοὺς
NAS: the money and laid it at the apostles'
KJV: and laid [it] at
INT: money and laid [it] at the

Acts 5:2 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν
NAS: a portion of it, he laid it at the apostles'
KJV: part, and laid [it] at
INT: of the apostles laid [it]

Hebrews 1:2 V-AIA-3S
GRK: υἱῷ ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων
NAS: whom He appointed heir
KJV: whom he hath appointed heir
INT: [his] Son whom he appointed heir of all things

1 John 3:16 V-AIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν καὶ ἡμεῖς
NAS: by this, that He laid down
KJV: he laid down his
INT: life of him laid down and we

Revelation 1:17 V-AIA-3S
GRK: νεκρός καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν
NAS: a dead man. And He placed His right hand
INT: dead and he laid the right hand

Revelation 10:2 V-AIA-3S
GRK: ἠνεῳγμένον καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα
NAS: which was open. He placed his right
KJV: open: and he set his right
INT: open And he placed the foot

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087
100 Occurrences


ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
τήρησιν — 1 Occ.
τήρησις — 1 Occ.
Τιβεριάδος — 3 Occ.
Τιβερίου — 1 Occ.
ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page