εὑρέθη
Englishman's Concordance
εὑρέθη (heurethē) — 17 Occurrences

Matthew 1:18 V-AIP-3S
GRK: συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ
NAS: they came together she was found to be with child
KJV: came together, she was found with child
INT: came together they she was found in womb

Luke 9:36 V-AIP-3S
GRK: τὴν φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος
NAS: Jesus was found alone.
KJV: was past, Jesus was found alone. And
INT: the voice was found Jesus alone

Luke 15:24 V-AIP-3S
GRK: ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη Καὶ ἤρξαντο
NAS: he was lost and has been found.' And they began
KJV: lost, and is found. And they began
INT: lost and is found And they began

Luke 15:32 V-AIP-3S
GRK: ἀπολωλὼς καὶ εὑρέθη
NAS: and [was] lost and has been found.'
KJV: lost, and is found.
INT: was lost and is found

Acts 8:40 V-AIP-3S
GRK: Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄζωτον
NAS: But Philip found himself at Azotus,
KJV: But Philip was found at Azotus:
INT: Philip moreover was found at Azotus

Romans 7:10 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὑρέθη μοι ἡ
NAS: in life, proved to result
KJV: life, I found [to be] unto death.
INT: And was found to me [that] the

1 Corinthians 4:2 V-ASP-3S
GRK: πιστός τις εὑρεθῇ
NAS: that one be found trustworthy.
KJV: that a man be found faithful.
INT: faithful one be found

1 Peter 1:7 V-ASP-3S
GRK: δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον
NAS: by fire, may be found to result
KJV: with fire, might be found unto
INT: though being tested be found to praise

1 Peter 2:22 V-AIP-3S
GRK: ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν
NAS: NOR WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH;
KJV: neither was guile found in his
INT: committed neither was found trickery in

Revelation 5:4 V-AIP-3S
GRK: οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ
NAS: no one was found worthy
KJV: no man was found worthy
INT: no one worthy was found to open the

Revelation 12:8 V-AIP-3S
GRK: οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι
NAS: a place found for them in heaven.
KJV: their place found any more in
INT: nor place was found their any more

Revelation 14:5 V-AIP-3S
GRK: αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί
NAS: lie was found in their mouth;
KJV: their mouth was found no guile:
INT: of them not was found a lie blameless

Revelation 18:21 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι
NAS: down with violence, and will not be found any longer.
KJV: and shall be found no more
INT: no not might be found any longer

Revelation 18:22 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ
NAS: craft will be found in you any longer;
KJV: craft [he be], shall be found any more
INT: no not might be found in you

Revelation 18:24 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων
NAS: And in her was found the blood
KJV: her was found the blood
INT: and saints was found and of all

Revelation 20:11 V-AIP-3S
GRK: τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς
NAS: and no place was found for them.
KJV: and there was found no
INT: place not was found for them

Revelation 20:15 V-AIP-3S
GRK: τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ
NAS: anyone's name was not found written
KJV: was not found written in
INT: anyone not was found in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page