εὑρίσκω
Englishman's Concordance
εὑρίσκω (heuriskō) — 6 Occurrences

Luke 13:7 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐχ εὑρίσκω ἔκκοψον οὖν
NAS: without finding any. Cut it down!
KJV: fig tree, and find none: cut
INT: and not do find [any] cut down therefore

Luke 23:4 V-PIA-1S
GRK: ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν
NAS: and the crowds, I find no
KJV: and [to] the people, I find no fault
INT: crowds Nothing find I faulty in

John 18:38 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: and said to them, I find no
KJV: unto them, I find in him
INT: I not one find in him

John 19:4 V-PIA-1S
GRK: οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: that you may know that I find no
KJV: ye may know that I find no fault
INT: not any fault I find in him

John 19:6 V-PIA-1S
GRK: γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ
NAS: and crucify Him, for I find no
KJV: [him]: for I find no fault
INT: indeed not find in him

Romans 7:21 V-PIA-1S
GRK: Εὑρίσκω ἄρα τὸν
NAS: I find then the principle
KJV: I find then a law,
INT: I find then the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2147
176 Occurrences


ηὑρίσκετο — 1 Occ.
ηὕρισκον — 2 Occ.
εὕραμεν — 1 Occ.
εὑράμενος — 1 Occ.
εὕρῃ — 5 Occ.
εὕρηκα — 2 Occ.
Εὑρήκαμεν — 2 Occ.
εὑρηκέναι — 1 Occ.
εὑρήσει — 8 Occ.
εὑρήσεις — 1 Occ.
εὑρήσετε — 10 Occ.
εὑρήσομεν — 1 Occ.
εὑρήσουσιν — 2 Occ.
εὕρητε — 2 Occ.
εὑρεῖν — 5 Occ.
εὗρεν — 16 Occ.
εὗρες — 2 Occ.
εὑρέθη — 17 Occ.
εὑρέθημεν — 1 Occ.
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκω — 6 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.
εὗρον — 33 Occ.
εὑρόντες — 8 Occ.
εὑροῦσα — 1 Occ.
εὑροῦσαι — 1 Occ.
Additional Entries
Εὑρέθην — 1 Occ.
εὑρεθῆναι — 1 Occ.
εὑρέθησαν — 2 Occ.
εὑρεθήσεται — 1 Occ.
εὑρεθησόμεθα — 1 Occ.
εὑρεθῆτε — 1 Occ.
εὑρεθεὶς — 1 Occ.
εὑρεθῶ — 2 Occ.
εὑρεθῶσιν — 1 Occ.
εὑρίσκει — 12 Occ.
εὑρίσκομεν — 1 Occ.
εὑρισκόμεθα — 1 Occ.
εὑρίσκον — 2 Occ.
εὑρίσκοντες — 2 Occ.
εὕρω — 1 Occ.
εὕρωμεν — 1 Occ.
εὑρὼν — 10 Occ.
εὕρωσιν — 3 Occ.
εὕροιεν — 1 Occ.
εὕρομεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page