οἴκῳ
Englishman's Concordance
οἴκῳ (oikō) — 20 Occurrences

Mark 2:1 N-DMS
GRK: ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν
NAS: it was heard that He was at home.
KJV: he was in the house.
INT: that in [the] house he is

Luke 1:69 N-DMS
GRK: ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς
NAS: of salvation for us In the house of David
KJV: for us in the house of his servant
INT: for us in house of David servant

Luke 10:5 N-DMS
GRK: Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ
NAS: Peace [be] to this house.'
KJV: Peace [be] to this house.
INT: Peace to the house this

Luke 12:52 N-DMS
GRK: ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι τρεῖς
NAS: [members] in one household will be divided,
KJV: in one house divided, three
INT: in one house divided three

Luke 19:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ
NAS: I must stay at your house.
KJV: at thy house.
INT: in the house of you it behoves

Luke 19:9 N-DMS
GRK: σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
NAS: to this house, because
KJV: come to this house, forsomuch as he
INT: salvation to the house this is come

John 11:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο
NAS: Him, but Mary stayed at the house.
KJV: sat [still] in the house.
INT: in the house was sitting

Acts 7:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός
NAS: months in his father's home.
KJV: his father's house three months:
INT: in the house of the father

Acts 7:46 N-DMS
GRK: σκήνωμα τῷ οἴκῳ Ἰακώβ
INT: a tabernacle for the house [of the God] of Jacob

Acts 10:2 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν
NAS: with all his household, and gave
KJV: all his house, which gave
INT: all the house of him both doing

Acts 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ
NAS: I was praying in my house during the ninth hour;
KJV: in my house, and, behold,
INT: in the house of me and

Acts 11:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα
NAS: standing in his house, and saying,
KJV: in his house, which stood and
INT: in the house of him having stood

Acts 18:8 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ
NAS: with all his household, and many
KJV: all his house; and many
INT: all the house of him and

1 Corinthians 11:34 N-DMS
GRK: πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα
NAS: let him eat at home, so
KJV: let him eat at home; that ye come
INT: be hungry at home let him eat that

1 Corinthians 14:35 N-DMS
GRK: θέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους
NAS: husbands at home; for it is improper
KJV: husbands at home: for it is
INT: they wish at home the own

1 Timothy 3:15 N-DMS
GRK: δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι
NAS: to conduct himself in the household of God,
KJV: in the house of God,
INT: it behoves [one] in [the] house of God to conduct oneself

2 Timothy 1:16 N-DMS
GRK: τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις
NAS: mercy to the house of Onesiphorus,
KJV: mercy unto the house of Onesiphorus;
INT: to the of Onesiphorus house because often

Hebrews 3:2 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
NAS: also was in all His house.
KJV: all his house.
INT: all the house of him

Hebrews 3:5 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς
NAS: in all His house as a servant,
KJV: all his house, as a servant,
INT: all the house of him as

Hebrews 8:10 N-DMS
GRK: διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ
NAS: THAT I WILL MAKE WITH THE HOUSE OF ISRAEL
KJV: I will make with the house of Israel
INT: I will covenant with the house of Israel after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page