1162. δέησις (deésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1162. δέησις (deésis) — 18 Occurrences

Luke 1:13 N-NFS
GRK: εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου καὶ
NAS: Zacharias, for your petition has been heard,
KJV: for thy prayer is heard; and
INT: has been heard the prayer of you and

Luke 2:37 N-DFP
GRK: νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα
NAS: and day with fastings and prayers.
KJV: and prayers night
INT: with fastings and prayers serving night

Luke 5:33 N-AFP
GRK: πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως
NAS: and offer prayers, the [disciples] of the Pharisees
KJV: and make prayers, and likewise
INT: often and prayers make likewise

Romans 10:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν
NAS: desire and my prayer to God
KJV: desire and prayer to God
INT: and the supplication to

2 Corinthians 1:11 N-DFS
GRK: ἡμῶν τῇ δεήσει ἵνα ἐκ
NAS: joining in helping us through your prayers, so
KJV: helping together by prayer for
INT: us by the supplication that by

2 Corinthians 9:14 N-DFS
GRK: καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: while they also, by prayer on your behalf,
KJV: And by their prayer for you,
INT: and of them by supplication for you

Ephesians 6:18 N-GFS
GRK: προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν
NAS: prayer and petition pray
KJV: prayer and supplication in the Spirit,
INT: prayer and supplication praying in

Ephesians 6:18 N-DFS
GRK: προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων
NAS: perseverance and petition for all
KJV: perseverance and supplication for all
INT: perserverance and supplication for all

Philippians 1:4 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ
NAS: offering prayer with joy
KJV: in every prayer of mine for
INT: in every supplication of me for

Philippians 1:4 N-AFS
GRK: χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος
NAS: in my every prayer for you all,
KJV: all making request with joy,
INT: joy the supplication making

Philippians 1:19 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας
NAS: through your prayers and the provision
KJV: through your prayer, and the supply
INT: your prayer and [the] provision

Philippians 4:6 N-DFS
GRK: καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας
NAS: by prayer and supplication with thanksgiving
KJV: and supplication with
INT: and the supplication with thanksgiving

1 Timothy 2:1 N-AFP
GRK: πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις προσευχάς ἐντεύξεις
NAS: I urge that entreaties [and] prayers,
KJV: of all, supplications, prayers,
INT: of all to be made entreaties prayers intercessions

1 Timothy 5:5 N-DFP
GRK: προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς
NAS: and continues in entreaties and prayers
KJV: continueth in supplications and
INT: continues in supplications and

2 Timothy 1:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς
NAS: remember you in my prayers night
KJV: in my prayers night and
INT: in the prayers of me night

Hebrews 5:7 N-AFP
GRK: σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ
NAS: up both prayers and supplications
KJV: when he had offered up prayers and
INT: flesh of him prayers both and

James 5:16 N-NFS
GRK: πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
NAS: The effective prayer of a righteous man
KJV: The effectual fervent prayer of a righteous man
INT: Much prevails [the] supplication of a righteous [man] accomplishes

1 Peter 3:12 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν πρόσωπον
NAS: AND HIS EARS ATTEND TO THEIR PRAYER, BUT THE FACE
KJV: their prayers: but
INT: of him toward prayer of them [the] face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page