1567. ἐκζητέω (ekzeteo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1567. ἐκζητέω (ekzeteo) — 7 Occurrences

Luke 11:50 V-ASP-3S
GRK: ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα
NAS: of the world, may be charged against
KJV: of the world, may be required of
INT: that might be required the blood

Luke 11:51 V-FIP-3S
GRK: λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς
NAS: I tell you, it shall be charged against
KJV: unto you, It shall be required of
INT: I say to you it will be required of the

Acts 15:17 V-ASA-3P
GRK: ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι
NAS: OF MANKIND MAY SEEK THE LORD,
KJV: of men might seek after the Lord,
INT: so that anyhow might seek out the remnant

Romans 3:11 V-PPA-NMS
GRK: ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὸν θεόν
NAS: THERE IS NONE WHO SEEKS FOR GOD;
KJV: there is none that seeketh after God.
INT: there is [one] who seeks after God

Hebrews 11:6 V-PPA-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν μισθαποδότης
NAS: of those who seek Him.
KJV: a rewarder of them that diligently seek him.
INT: and [that] for those who seek out him a rewarder

Hebrews 12:17 V-APA-NMS
GRK: μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν
NAS: though he sought for it with tears.
KJV: he sought it carefully with tears.
INT: with tears having earnestly sought it

1 Peter 1:10 V-AIA-3P
GRK: ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν
NAS: of the grace that [would come] to you made careful
KJV: the prophets have enquired and
INT: this salvation sought out and searched out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page