1855. ἔξωθεν (exóthen)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1855. ἔξωθεν (exóthen) — 13 Occurrences

Matthew 23:25 Adv
GRK: καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου
NAS: For you clean the outside of the cup
KJV: ye make clean the outside of the cup
INT: you cleanse the outside of the cup

Matthew 23:27 Adv
GRK: κεκονιαμένοις οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται
NAS: which on the outside appear
KJV: beautiful outward, but
INT: whitewashed which outwardly indeed appear

Matthew 23:28 Adv
GRK: καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε
NAS: you, too, outwardly appear
KJV: ye also outwardly appear righteous
INT: also you outwardly indeed appear

Mark 7:15 Adv
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου
NAS: there is nothing outside the man
KJV: nothing from without a man,
INT: Nothing there is from outside the man

Mark 7:18 Adv
GRK: πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς
NAS: into the man from outside cannot
KJV: whatsoever thing from without entereth
INT: everything which from outside enters into

Luke 11:39 Adv
GRK: Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου
NAS: clean the outside of the cup
KJV: make clean the outside of the cup
INT: Pharisees the outside of the cup

Luke 11:40 Adv
GRK: ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ
NAS: did not He who made the outside make
KJV: that which is without make
INT: having made the outside also the

2 Corinthians 7:5 Adv
GRK: παντὶ θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν
NAS: side: conflicts without, fears
KJV: every side; without [were] fightings,
INT: every [way] being oppressed on the outside contentions within

1 Timothy 3:7 Adv
GRK: ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἵνα μὴ
NAS: with those outside [the church], so
KJV: of them which are without; lest
INT: from those outside that not

1 Peter 3:3 Adv
GRK: οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν
NAS: Your adornment must not be [merely] external-- braiding
KJV: be that outward [adorning] of plaiting
INT: not the external of braiding of hair

Revelation 11:2 Adv
GRK: αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ
NAS: out the court which is outside the temple
KJV: which is without the temple
INT: court which [is] within the temple

Revelation 11:2 Adv
GRK: ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ
INT: temple leave out and not

Revelation 14:20 Adv
GRK: ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως
NAS: was trodden outside the city,
INT: the winepress outside the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page