96. ἀδόκιμος (adokimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 96. ἀδόκιμος (adokimos) — 8 Occurrences

Romans 1:28 Adj-AMS
GRK: θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν
NAS: gave them over to a depraved mind,
KJV: over to a reprobate mind, to do
INT: God to a depraved mind to do

1 Corinthians 9:27 Adj-NMS
GRK: κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι
NAS: I myself will not be disqualified.
KJV: I myself should be a castaway.
INT: having preached myself rejected I might be

2 Corinthians 13:5 Adj-NMP
GRK: εἰ μήτι ἀδόκιμοί ἐστε
NAS: is in you -- unless indeed you fail the test?
INT: if not rejected you are

2 Corinthians 13:6 Adj-NMP
GRK: οὐκ ἐσμὲν ἀδόκιμοι
NAS: do not fail the test.
KJV: are not reprobates.
INT: not are rejected

2 Corinthians 13:7 Adj-NMP
GRK: δὲ ὡς ἀδόκιμοι ὦμεν
NAS: though we may appear unapproved.
KJV: be as reprobates.
INT: however as rejected be

2 Timothy 3:8 Adj-NMP
GRK: τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ τὴν
NAS: mind, rejected in regard
KJV: minds, reprobate concerning
INT: in mind found worthless as regards the

Titus 1:16 Adj-NMP
GRK: ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
NAS: and disobedient and worthless for any
KJV: good work reprobate.
INT: work good found worthless

Hebrews 6:8 Adj-NMS
GRK: καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας
NAS: and thistles, it is worthless and close
KJV: briers [is] rejected, and
INT: and thistles [is] rejected and a curse

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page