968. βῆμα (béma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 968. βῆμα (béma) — 12 Occurrences

Matthew 27:19 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: While he was sitting on the judgment seat, his wife
KJV: on the judgment seat, his
INT: on the judgment seat sent to

John 19:13 N-GNS
GRK: ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον
NAS: out, and sat down on the judgment seat at a place
KJV: in the judgment seat in
INT: sat down upon [the] judgment seat at a place

Acts 7:5 N-ANS
GRK: αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός καὶ
NAS: a foot of ground, and [yet], even when he had no
KJV: his foot on: yet
INT: it not even a length [of] a foot but

Acts 12:21 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς
NAS: took his seat on the rostrum and [began] delivering an address
KJV: upon his throne, and
INT: on the throne was making an address to

Acts 18:12 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ βῆμα
NAS: him before the judgment seat,
KJV: him to the judgment seat,
INT: to the judgment seat

Acts 18:16 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ βήματος
NAS: And he drove them away from the judgment seat.
KJV: them from the judgment seat.
INT: from the judgment seat

Acts 18:17 N-GNS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ βήματος καὶ οὐδὲν
NAS: him in front of the judgment seat. But Gallio
KJV: [him] before the judgment seat. And
INT: before the judgment seat And nothing

Acts 25:6 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν
NAS: he took his seat on the tribunal and ordered
KJV: on the judgment seat commanded
INT: on the judgment seat he commanded

Acts 25:10 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι
NAS: Caesar's tribunal, where
KJV: at Caesar's judgment seat, where I
INT: before the judgment seat of Ceasar I am

Acts 25:17 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσα ἀχθῆναι
NAS: day took my seat on the tribunal and ordered
KJV: on the judgment seat, and commanded
INT: on the judgment seat I commanded to be brought

Romans 14:10 N-DNS
GRK: παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ
NAS: stand before the judgment seat of God.
KJV: stand before the judgment seat of Christ.
INT: we will stand before the judgment seat of God

2 Corinthians 5:10 N-GNS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ χριστοῦ
NAS: before the judgment seat of Christ,
KJV: before the judgment seat of Christ;
INT: before the judgment seat of Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page