συνείδησιν
Englishman's Concordance
συνείδησιν (syneidēsin) — 16 Occurrences

Acts 24:16 N-AFS
GRK: ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς
NAS: a blameless conscience [both] before
KJV: always a conscience void of offence
INT: exercise without offense a conscience to have toward

Romans 13:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: but also for conscience' sake.
KJV: but also for conscience sake.
INT: on account of the conscience

1 Corinthians 8:12 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς
NAS: and wounding their conscience when it is weak,
KJV: their weak conscience, ye sin against
INT: their conscience weak against

1 Corinthians 10:25 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: asking questions for conscience' sake;
KJV: question for conscience sake:
INT: on account of conscience

1 Corinthians 10:27 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: asking questions for conscience' sake.
KJV: question for conscience sake.
INT: on account of conscience

1 Corinthians 10:28 N-AFS
GRK: καὶ τὴν συνείδησιν τοῦ γὰρ
NAS: who informed [you], and for conscience' sake;
KJV: and for conscience sake: for
INT: and conscience for

1 Corinthians 10:29 N-AFS
GRK: συνείδησιν δὲ λέγω
NAS: not your own conscience, but the other
KJV: Conscience, I say,
INT: Conscience moreover I say

2 Corinthians 4:2 N-AFS
GRK: πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον
NAS: man's conscience in the sight
KJV: man's conscience in the sight
INT: to every conscience of men before

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν τινες
NAS: and a good conscience, which
KJV: and a good conscience; which some
INT: and a good conscience which some

1 Timothy 4:2 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν συνείδησιν
NAS: in their own conscience as with a branding iron,
KJV: their conscience seared with a hot iron;
INT: the own conscience

Hebrews 9:9 N-AFS
GRK: δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν
NAS: the worshiper perfect in conscience,
KJV: as pertaining to the conscience;
INT: being able as to conscience to perfect him who

Hebrews 9:14 N-AFS
GRK: καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ
NAS: cleanse your conscience from dead
KJV: purge your conscience from dead
INT: will purify the conscience of us from

Hebrews 10:2 N-AFS
GRK: ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς
NAS: longer have had consciousness of sins?
KJV: no more conscience of sins.
INT: having any longer conscience of sins those who

Hebrews 13:18 N-AFS
GRK: ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν
NAS: a good conscience, desiring
KJV: a good conscience, in
INT: that a good conscience we have in

1 Peter 2:19 N-AFS
GRK: εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει
NAS: for the sake of conscience toward God
KJV: a man for conscience toward God endure
INT: if for sake of conscience toward God endures

1 Peter 3:16 N-AFS
GRK: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν
NAS: a good conscience so
KJV: a good conscience; that,
INT: a conscience having good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page