’ā·mūṯ
Englishman's Concordance
’ā·mūṯ — 13 Occurrences

Genesis 26:9
HEB: אָמַ֔רְתִּי פֶּן־ אָמ֖וּת עָלֶֽיהָ׃
NAS: I might die on account
KJV: unto him, Because I said, Lest I die for her.
INT: said might die account

Genesis 27:4
HEB: נַפְשִׁ֖י בְּטֶ֥רֶם אָמֽוּת׃
NAS: may bless you before I die.
KJV: may bless thee before I die.
INT: my soul before die

Genesis 45:28
HEB: וְאֶרְאֶ֖נּוּ בְּטֶ֥רֶם אָמֽוּת׃
NAS: and see him before I die.
KJV: I will go and see him before I die.
INT: and see before die

Deuteronomy 18:16
HEB: ע֖וֹד וְלֹ֥א אָמֽוּת׃
NAS: anymore, or I will die.'
KJV: fire any more, that I die not.
INT: anymore or die

Judges 15:18
HEB: הַזֹּ֑את וְעַתָּה֙ אָמ֣וּת בַּצָּמָ֔א וְנָפַלְתִּ֖י
NAS: and now shall I die of thirst
KJV: of thy servant: and now shall I die for thirst,
INT: likewise and now die of thirst and fall

Ruth 1:17
HEB: בַּאֲשֶׁ֤ר תָּמ֙וּתִי֙ אָמ֔וּת וְשָׁ֖ם אֶקָּבֵ֑ר
NAS: you die, I will die, and there
KJV: Where thou diest, will I die, and there will I be buried:
INT: Where die will die and there will be buried

1 Samuel 14:43
HEB: דְּבַ֖שׁ הִנְנִ֥י אָמֽוּת׃
NAS: Here I am, I must die!
KJV: [and], lo, I must die.
INT: honey behold die

1 Samuel 20:14
HEB: יְהוָ֖ה וְלֹ֥א אָמֽוּת׃
NAS: of the LORD, that I may not die?
KJV: of the LORD, that I die not:
INT: of the LORD not die

1 Kings 2:30
HEB: כִּ֣י פֹ֣ה אָמ֑וּת וַיָּ֨שֶׁב בְּנָיָ֤הוּ
NAS: No, for I will die here.
KJV: And he said, Nay; but I will die here. And Benaiah
INT: for here will die brought and Benaiah

Job 3:11
HEB: לֹּ֣א מֵרֶ֣חֶם אָמ֑וּת מִבֶּ֖טֶן יָצָ֣אתִי
NAS: Why did I not die at birth,
KJV: Why died I not from the womb?
INT: at birth die the womb Come

Psalm 118:17
HEB: לֹֽא אָמ֥וּת כִּי־ אֶֽחְיֶ֑ה
NAS: I will not die, but live, And tell
KJV: I shall not die, but live, and declare
INT: I will not die but live

Proverbs 30:7
HEB: מִ֝מֶּ֗נִּי בְּטֶ֣רֶם אָמֽוּת׃
NAS: of You, Do not refuse me before I die:
KJV: of thee; deny me [them] not before I die:
INT: at before die

Jeremiah 37:20
HEB: הַסֹּפֵ֔ר וְלֹ֥א אָמ֖וּת שָֽׁם׃
NAS: the scribe, that I may not die there.
KJV: the scribe, lest I die there.
INT: the scribe may not die there

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4191
839 Occurrences


’ā·mîṯ — 1 Occ.
’ă·mî·ṯêḵ — 1 Occ.
’ă·mî·ṯə·ḵā — 3 Occ.
’ā·mūṯ — 13 Occ.
’ā·mū·ṯāh — 1 Occ.
bam·mê·ṯîm — 1 Occ.
bə·mêṯ — 2 Occ.
bə·mō·wṯ — 1 Occ.
bə·mō·w·ṯî — 1 Occ.
hă·lam·mê·ṯîm — 1 Occ.
hă·mêṯ — 3 Occ.
hā·mîṯ — 1 Occ.
hă·mî·ṯê·nî — 1 Occ.
hă·mî·ṯōw — 3 Occ.
hă·mit·tem — 1 Occ.
ham·mêṯ — 21 Occ.
ham·mê·ṯāh — 1 Occ.
ham·mê·ṯîm — 12 Occ.
ham·mū·mā·ṯîm — 2 Occ.
he·hā·mêṯ — 1 Occ.
hê·mîṯ — 8 Occ.
hĕ·mî·ṯām — 1 Occ.
hĕ·mî·ṯā·ṯə·hū — 1 Occ.
hê·mî·ṯū — 4 Occ.
hĕ·mi·ṯu·hū — 1 Occ.
hū·māṯ — 1 Occ.
hum·ṯū — 1 Occ.
kam·mêṯ — 1 Occ.
kam·mê·ṯîm — 1 Occ.
kə·mêṯ — 1 Occ.
kə·mê·ṯê — 2 Occ.
la·hă·mi·ṯām — 2 Occ.
la·hă·mî·ṯe·ḵā — 1 Occ.
la·hă·mî·ṯê·nî — 3 Occ.
la·hă·mî·ṯê·nū — 2 Occ.
la·hă·mî·ṯōw — 6 Occ.
la·hă·mî·ṯōw — 1 Occ.
lā·mêṯ — 1 Occ.
lam·mi·ṯîm — 1 Occ.
lā·mūṯ — 23 Occ.
lə·hā·mîṯ — 17 Occ.
lə·mêṯ — 2 Occ.
lə·mō·w·ṯêṯ — 1 Occ.
mā·ṯə·nū — 2 Occ.
maṯ·nū — 1 Occ.
mê·mîṯ — 1 Occ.
mə·mî·ṯîm — 2 Occ.
mə·mō·w·ṯê — 1 Occ.
mə·mō·w·ṯêṯ — 1 Occ.
mêṯ — 70 Occ.
mê·ṯāh — 4 Occ.
mê·ṯe·ḵā — 4 Occ.
mê·ṯê — 1 Occ.
mê·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mê·ṯî — 3 Occ.
mê·ṯîm — 7 Occ.
mê·ṯōw — 1 Occ.
mê·ṯū — 15 Occ.
mim·mu·ṯê·nū — 1 Occ.
mō·wṯ — 51 Occ.
mō·ṯat·tî — 1 Occ.
mō·w·ṯî — 1 Occ.
mō·wṯ·ṯa·nî — 1 Occ.
mū·māṯ — 1 Occ.
mū·ṯāh — 1 Occ.
mū·ṯê·nū — 1 Occ.
mū·ṯî — 1 Occ.
nā·mūṯ — 12 Occ.
nə·mî·ṯe·ḵā — 2 Occ.
še·yā·mu·ṯū — 1 Occ.
tā·mîṯ — 2 Occ.
tā·mōṯ — 3 Occ.
tā·mūṯ — 33 Occ.
tā·mū·ṯî — 1 Occ.
ṯā·mū·ṯū — 13 Occ.
tə·mî·ṯê·nî — 2 Occ.
tə·mî·ṯen·nū — 1 Occ.
tə·mi·ṯê·nū — 1 Occ.
ṯə·mî·ṯū·hā — 1 Occ.
tə·mî·ṯu·hū — 2 Occ.
tə·mō·w·ṯêṯ — 1 Occ.
ṯə·mū·ṯe·nāh — 1 Occ.
tə·mu·ṯūn — 4 Occ.
tū·maṯ — 1 Occ.
ū·ḵə·mō·w·ṯōw — 1 Occ.
ū·lə·hā·mîṯ — 1 Occ.
ū·mêṯ — 14 Occ.
ū·mê·ṯū — 3 Occ.
ū·mō·ṯə·ṯê·nî — 1 Occ.
ū·mō·wṯ·ṯê·nî — 1 Occ.
ū·muṯ — 1 Occ.
ū·nə·mi·ṯê·hū — 1 Occ.
ū·nə·mî·ṯêm — 2 Occ.
wa·’ă·mō·ṯə·ṯê·hū — 1 Occ.
wa·hă·mî·tîw — 1 Occ.
wa·hă·mit·tem — 1 Occ.
wa·hă·mit·ten — 1 Occ.
wa·hă·mit·tî·hā — 1 Occ.
way·yā·māṯ — 1 Occ.
way·yā·meṯ — 5 Occ.
way·yā·mî·ṯū — 1 Occ.
way·yā·mōṯ — 126 Occ.
way·yā·mu·ṯū — 10 Occ.
wā·mā·ṯə·nū — 4 Occ.
wā·maṯ·nū — 1 Occ.
wā·mat·tî — 1 Occ.
wā·mêṯ — 15 Occ.
wā·mê·ṯāh — 1 Occ.
wā·mê·ṯū — 8 Occ.
ḇam·mêṯ — 1 Occ.
wā·muṯ — 1 Occ.
wat·tā·māṯ — 8 Occ.
wat·tū·maṯ — 1 Occ.
way·mi·ṯê·hū — 15 Occ.
way·mî·ṯêm — 4 Occ.
way·mî·ṯū·hā — 1 Occ.
way·mi·ṯu·hū — 6 Occ.
way·mō·ṯə·ṯê·hū — 1 Occ.
wə·’ā·muṯ — 1 Occ.
wə·hā·mêṯ — 3 Occ.
wə·hā·mî·ṯū — 1 Occ.
wə·ham·mêṯ — 5 Occ.
wə·ham·mê·ṯîm — 1 Occ.
wə·hê·mat·tāh — 2 Occ.
wə·hê·mat·tî — 2 Occ.
wə·hê·mîṯ — 1 Occ.
we·hĕ·mi·ṯā·nî — 1 Occ.
we·hĕ·mî·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wə·hū·māṯ — 1 Occ.
wə·la·hă·mî·ṯōw — 1 Occ.
ḇə·mêṯ — 1 Occ.
wə·ṯā·mōṯ — 1 Occ.
wə·yā·mōṯ — 2 Occ.
yā·mîṯ — 8 Occ.
yā·mōṯ — 1 Occ.
yā·mūṯ — 66 Occ.
yā·mu·ṯū — 28 Occ.
yə·mî·ṯen·nū — 1 Occ.
yə·mî·ṯu·nū — 1 Occ.
yə·mu·ṯūn — 2 Occ.
yū·māṯ — 49 Occ.
yū·mā·ṯū — 4 Occ.
yū·mə·ṯū — 7 Occ.
Additional Entries
ū·mō·šə·ḇō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·ḇə·mō·wō·šaḇ — 2 Occ.
mū·šî — 3 Occ.
ū·mū·šî — 5 Occ.
ham·mū·šî — 2 Occ.
mō·šə·ḵō·wṯ — 1 Occ.
lə·mō·wō·šā·‘ō·wṯ — 1 Occ.
’ā·mîṯ — 1 Occ.
’ă·mî·ṯêḵ — 1 Occ.
’ă·mî·ṯə·ḵā — 3 Occ.
’ā·mū·ṯāh — 1 Occ.
bam·mê·ṯîm — 1 Occ.
bə·mêṯ — 2 Occ.
bə·mō·wṯ — 1 Occ.
bə·mō·w·ṯî — 1 Occ.
hă·lam·mê·ṯîm — 1 Occ.
hă·mêṯ — 3 Occ.
hā·mîṯ — 1 Occ.
hă·mî·ṯê·nî — 1 Occ.
hă·mî·ṯōw — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page