2 Peter 2
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Now there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. [They] will secretly introduce destructive heresies [that] even deny the Master who bought them, bringing swift destruction on themselves. 1Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν
2Many will follow in their depravity, [and] because of [them] the way of truth will be defamed. 2καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι’ οὓς ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
3In their greed, [these false teachers] will exploit you with tales they have concocted. The longstanding verdict against them remains in force, and their destruction {does} not sleep. 3καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει
4For if God {did} not spare [the] angels when they sinned, but cast [them] into hell, delivering [them] in chains to be held in gloomy darkness until [their] judgment; 4Εἰ γὰρ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραῖς* ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους
5[if] He did not spare [the] ancient world when He brought [the] flood [on its] ungodly [people], but preserved Noah, a preacher of righteousness, among the eight; 5καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας
6[if] He condemned [the] cities of Sodom and Gomorrah to destruction, reducing [them] to ashes [as] an example of what is coming on the ungodly; 6καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ‹ἀσεβέσιν› τεθεικώς
7and [if] He rescued Lot, a righteous [man] distressed by the depraved conduct of the lawless 7καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
8(for that righteous [man], living among them day after day, was tormented [in his] righteous soul [by the] lawless deeds he saw and heard)— 8βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν
9[ if all this is so, then the ] Lord knows how to rescue [the] godly from trials and to hold [the] unrighteous for punishment on [the] day of judgment. 9οἶδεν Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
10[ Such punishment is ] specially [reserved] for those who indulge [the] corrupt desires of [the] flesh and despise authority. Bold [and] self-willed, [these men] are unafraid to slander angelic majesties. 10μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας τολμηταὶ αὐθάδεις δόξας οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
11Yet not even angels, [though] greater in strength and power, dare to bring such slanderous charges against them before [the] Lord. 11ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ’ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν
12These [men] [are] like irrational animals, creatures of instinct, born to be captured and destroyed. They blaspheme in [matters] they do not understand, [and like] [such creatures], they too will be destroyed. 12Οὗτοι δέ ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται
13The harm they will suffer [is the] wages of [their] wickedness. They consider it a pleasure to carouse in broad daylight. [They are] blots and blemishes, reveling in their deception as they feast with you. 13ἀδικούμενοι μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν σπίλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούμενοι ὑμῖν
14[Their] eyes are full of adultery; their desire for sin is never satisfied; they seduce [the] unstable. [They are] accursed children with hearts trained in greed. 14ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
15They have left [the] straight way and wandered off to follow the way of Balaam [son] of Beor, who loved [the] wages of wickedness. 15Καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσὸρ* ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
16But he was rebuked for his transgression by a donkey, [ otherwise ] without speech, that spoke with a man’s voice [and] restrained the prophet’s madness. 16ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν
17These [men] are springs without water and mists driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. 17Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι οἷς ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται
18With lofty [but] empty words, they appeal [to the] sensual passions of [the] flesh [and] entice those [who are] just escaping from [others] who live in error. 18ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους
19They promise them freedom, while they themselves are slaves to corruption. For a man is a slave to whatever has overcome him. 19ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς γάρ τις ἥττηται τούτῳ ‹καὶ› δεδούλωται
20If indeed they have escaped the corruption of the world through [their] knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, only to be entangled [and] overcome by it again, their final [condition] is worse than [it was] at first. 20Εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου [ἡμῶν] καὶ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων
21It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known [it] and turned away from the holy commandment passed on to them. 21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
22Of them the proverbs are true: “A dog returns to [its] vomit,” and, “A sow that is washed [goes back] to [her] wallowing in [the] mud.” 22συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καί Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Peter 1
Top of Page
Top of Page