Acts 13
Study Bible
Paul's First Missionary Journey

Ἦσαν  δὲ  ἐν  Ἀντιοχείᾳ  κατὰ  τὴν  οὖσαν  ἐκκλησίαν  προφῆται  καὶ  διδάσκαλοι    τε  Βαρνάβας  καὶ  Συμεὼν    καλούμενος  Νίγερ,  καὶ  Λούκιος    Κυρηναῖος,  Μαναήν  τε  Ἡρῴδου  τοῦ  τετραάρχου  σύντροφος  καὶ  Σαῦλος.  Λειτουργούντων  δὲ  αὐτῶν  τῷ  Κυρίῳ  καὶ  νηστευόντων  εἶπεν  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον  Ἀφορίσατε  δή  μοι  τὸν  Βαρνάβαν  καὶ  Σαῦλον  εἰς  τὸ  ἔργον    προσκέκλημαι  αὐτούς·  τότε  νηστεύσαντες  καὶ  προσευξάμενοι  καὶ  ἐπιθέντες  τὰς  χεῖρας  αὐτοῖς  ἀπέλυσαν. 

On Cyprus

Αὐτοὶ  μὲν  οὖν  ἐκπεμφθέντες  ὑπὸ  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  κατῆλθον  εἰς  Σελεύκειαν*,  ἐκεῖθέν  τε  ἀπέπλευσαν  εἰς  Κύπρον,  καὶ  γενόμενοι  ἐν  Σαλαμῖνι  κατήγγελλον  τὸν  λόγον  τοῦ  Θεοῦ  ἐν  ταῖς  συναγωγαῖς  τῶν  Ἰουδαίων·  εἶχον  δὲ  καὶ  Ἰωάννην*  ὑπηρέτην.  διελθόντες  δὲ  ὅλην  τὴν  νῆσον  ἄχρι  Πάφου  εὗρον  ἄνδρα  τινὰ  μάγον  ψευδοπροφήτην  Ἰουδαῖον    ὄνομα  Βαριησοῦ*,  ὃς  ἦν  σὺν  τῷ  ἀνθυπάτῳ  Σεργίῳ  Παύλῳ,  ἀνδρὶ  συνετῷ.  οὗτος  προσκαλεσάμενος  Βαρνάβαν  καὶ  Σαῦλον  ἐπεζήτησεν  ἀκοῦσαι  τὸν  λόγον  τοῦ  Θεοῦ·  ἀνθίστατο  δὲ  αὐτοῖς  Ἐλύμας    μάγος,  οὕτως  γὰρ  μεθερμηνεύεται  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ,  ζητῶν  διαστρέψαι  τὸν  ἀνθύπατον  ἀπὸ  τῆς  πίστεως.  Σαῦλος  δέ,    καὶ  Παῦλος,  πλησθεὶς  Πνεύματος  Ἁγίου  ἀτενίσας  εἰς  αὐτὸν  10 εἶπεν    πλήρης  παντὸς  δόλου  καὶ  πάσης  ῥᾳδιουργίας,  υἱὲ  διαβόλου,  ἐχθρὲ  πάσης  δικαιοσύνης,  οὐ  παύσῃ  διαστρέφων  τὰς  ὁδοὺς  τοῦ  Κυρίου  τὰς  εὐθείας;  11 καὶ  νῦν  ἰδοὺ  χεὶρ  Κυρίου  ἐπὶ  σέ,  καὶ  ἔσῃ  τυφλὸς  μὴ  βλέπων  τὸν  ἥλιον  ἄχρι  καιροῦ.  παραχρῆμα  δὲ  ἔπεσεν  ἐπ’  αὐτὸν  ἀχλὺς  καὶ  σκότος,  καὶ  περιάγων  ἐζήτει  χειραγωγούς.  12 τότε  ἰδὼν    ἀνθύπατος  τὸ  γεγονὸς  ἐπίστευσεν,  ἐκπλησσόμενος  ἐπὶ  τῇ  διδαχῇ  τοῦ  Κυρίου. 

In Pisidian Antioch

13 Ἀναχθέντες  δὲ  ἀπὸ  τῆς  Πάφου  οἱ  περὶ  Παῦλον  ἦλθον  εἰς  Πέργην  τῆς  Παμφυλίας·  Ἰωάννης*  δὲ  ἀποχωρήσας  ἀπ’  αὐτῶν  ὑπέστρεψεν  εἰς  Ἱεροσόλυμα.  14 Αὐτοὶ  δὲ  διελθόντες  ἀπὸ  τῆς  Πέργης  παρεγένοντο  εἰς  Ἀντιόχειαν  τὴν  Πισιδίαν,  καὶ  εἰσελθόντες*  εἰς  τὴν  συναγωγὴν  τῇ  ἡμέρᾳ  τῶν  σαββάτων  ἐκάθισαν.  15 μετὰ  δὲ  τὴν  ἀνάγνωσιν  τοῦ  νόμου  καὶ  τῶν  προφητῶν  ἀπέστειλαν  οἱ  ἀρχισυνάγωγοι  πρὸς  αὐτοὺς  λέγοντες  Ἄνδρες  ἀδελφοί,  εἴ  τίς  ἐστιν  ἐν  ὑμῖν  λόγος  παρακλήσεως  πρὸς  τὸν  λαόν,  λέγετε.  16 ἀναστὰς  δὲ  Παῦλος  καὶ  κατασείσας  τῇ  χειρὶ  εἶπεν  Ἄνδρες  Ἰσραηλῖται*  καὶ  οἱ  φοβούμενοι  τὸν  Θεόν,  ἀκούσατε.  17   Θεὸς  τοῦ  λαοῦ  τούτου  Ἰσραὴλ  ἐξελέξατο  τοὺς  πατέρας  ἡμῶν,  καὶ  τὸν  λαὸν  ὕψωσεν  ἐν  τῇ  παροικίᾳ  ἐν  γῇ  Αἰγύπτου,  καὶ  μετὰ  βραχίονος  ὑψηλοῦ  ἐξήγαγεν  αὐτοὺς  ἐξ  αὐτῆς,  18 καί  ὡς  τεσσερακονταετῆ  χρόνον  ἐτροποφόρησεν  αὐτοὺς  ἐν  τῇ  ἐρήμῳ,  19 καὶ  καθελὼν  ἔθνη  ἑπτὰ  ἐν  γῇ  Χανάαν  κατεκληρονόμησεν  τὴν  γῆν  αὐτῶν  20 ὡς  ἔτεσιν  τετρακοσίοις  καὶ  πεντήκοντα.  καὶ  μετὰ  ταῦτα  ἔδωκεν  κριτὰς  ἕως  Σαμουὴλ  ‹τοῦ›  προφήτου.  21 κἀκεῖθεν  ᾐτήσαντο  βασιλέα,  καὶ  ἔδωκεν  αὐτοῖς    Θεὸς  τὸν  Σαοὺλ  υἱὸν  Κίς*,  ἄνδρα  ἐκ  φυλῆς  Βενιαμίν*,  ἔτη  τεσσεράκοντα·  22 καὶ  μεταστήσας  αὐτὸν  ἤγειρεν  τὸν  Δαυὶδ*  αὐτοῖς  εἰς  βασιλέα,    καὶ  εἶπεν  μαρτυρήσας  Εὗρον  Δαυὶδ*  τὸν  τοῦ  Ἰεσσαί,  ἄνδρα  κατὰ  τὴν  καρδίαν  μου,  ὃς  ποιήσει  πάντα  τὰ  θελήματά  μου.  23 τούτου    Θεὸς  ἀπὸ  τοῦ  σπέρματος  κατ’  ἐπαγγελίαν  ἤγαγεν  τῷ  Ἰσραὴλ  Σωτῆρα  Ἰησοῦν,  24 προκηρύξαντος  Ἰωάννου*  πρὸ  προσώπου  τῆς  εἰσόδου  αὐτοῦ  βάπτισμα  μετανοίας  παντὶ  τῷ  λαῷ  Ἰσραήλ.  25 ὡς  δὲ  ἐπλήρου  Ἰωάννης*  τὸν  δρόμον,  ἔλεγεν  Τί  ἐμὲ  ὑπονοεῖτε  εἶναι,  οὐκ  εἰμὶ  ἐγώ·  ἀλλ’  ἰδοὺ  ἔρχεται  μετ’  ἐμὲ  οὗ  οὐκ  εἰμὶ  ἄξιος  τὸ  ὑπόδημα  τῶν  ποδῶν  λῦσαι. 

26 Ἄνδρες  ἀδελφοί,  υἱοὶ  γένους  Ἀβραὰμ  καὶ  οἱ  ἐν  ὑμῖν  φοβούμενοι  τὸν  Θεόν,  ἡμῖν    λόγος  τῆς  σωτηρίας  ταύτης  ἐξαπεστάλη.  27 οἱ  γὰρ  κατοικοῦντες  ἐν  Ἰερουσαλὴμ*  καὶ  οἱ  ἄρχοντες  αὐτῶν  τοῦτον  ἀγνοήσαντες  καὶ  τὰς  φωνὰς  τῶν  προφητῶν  τὰς  κατὰ  πᾶν  σάββατον  ἀναγινωσκομένας  κρίναντες  ἐπλήρωσαν,  28 καὶ  μηδεμίαν  αἰτίαν  θανάτου  εὑρόντες  ᾐτήσαντο  Πιλᾶτον*  ἀναιρεθῆναι  αὐτόν·  29 ὡς  δὲ  ἐτέλεσαν  πάντα  τὰ  περὶ  αὐτοῦ  γεγραμμένα,  καθελόντες  ἀπὸ  τοῦ  ξύλου  ἔθηκαν  εἰς  μνημεῖον.  30   δὲ  Θεὸς  ἤγειρεν  αὐτὸν  ἐκ  νεκρῶν·  31 ὃς  ὤφθη  ἐπὶ  ἡμέρας  πλείους  τοῖς  συναναβᾶσιν  αὐτῷ  ἀπὸ  τῆς  Γαλιλαίας  εἰς  Ἰερουσαλήμ,  οἵτινες  νῦν  εἰσιν  μάρτυρες  αὐτοῦ  πρὸς  τὸν  λαόν.  32 καὶ  ἡμεῖς  ὑμᾶς  εὐαγγελιζόμεθα  τὴν  πρὸς  τοὺς  πατέρας  ἐπαγγελίαν  γενομένην,  33 ὅτι  ταύτην    Θεὸς  ἐκπεπλήρωκεν  τοῖς  τέκνοις  [αὐτῶν]  ἡμῶν  ἀναστήσας  Ἰησοῦν,  ὡς  καὶ  ἐν  τῷ  ψαλμῷ  γέγραπται  τῷ  δευτέρῳ  Υἱός  μου  εἶ  σύ,  ἐγὼ  σήμερον  γεγέννηκά  σε.  34 ὅτι  δὲ  ἀνέστησεν  αὐτὸν  ἐκ  νεκρῶν  μηκέτι  μέλλοντα  ὑποστρέφειν  εἰς  διαφθοράν,  οὕτως  εἴρηκεν  ὅτι  Δώσω  ὑμῖν  τὰ  ὅσια  Δαυὶδ*  τὰ  πιστά.  35 διότι  καὶ  ἐν  ἑτέρῳ  λέγει  Οὐ  δώσεις  τὸν  Ὅσιόν  σου  ἰδεῖν  διαφθοράν.  36 Δαυὶδ*  μὲν  γὰρ  ἰδίᾳ  γενεᾷ  ὑπηρετήσας  τῇ  τοῦ  Θεοῦ  βουλῇ  ἐκοιμήθη  καὶ  προσετέθη  πρὸς  τοὺς  πατέρας  αὐτοῦ  καὶ  εἶδεν  διαφθοράν·  37 ὃν  δὲ    Θεὸς  ἤγειρεν,  οὐκ  εἶδεν  διαφθοράν.  38 γνωστὸν  οὖν  ἔστω  ὑμῖν,  ἄνδρες  ἀδελφοί,  ὅτι  διὰ  τούτου  ὑμῖν  ἄφεσις  ἁμαρτιῶν  καταγγέλλεται,  39 καὶ  ἀπὸ  πάντων  ὧν  οὐκ  ἠδυνήθητε  ἐν  νόμῳ  Μωϋσέως  δικαιωθῆναι,  ἐν  τούτῳ  πᾶς    πιστεύων  δικαιοῦται.  40 βλέπετε  οὖν  μὴ  ἐπέλθῃ  τὸ  εἰρημένον  ἐν  τοῖς  προφήταις 

41 Ἴδετε,  οἱ  καταφρονηταί,  καὶ  θαυμάσατε  καὶ  ἀφανίσθητε,  ὅτι  ἔργον  ἐργάζομαι  ἐγὼ  ἐν  ταῖς  ἡμέραις  ὑμῶν,  ἔργον    οὐ  μὴ  πιστεύσητε  ἐάν  τις  ἐκδιηγῆται  ὑμῖν. 

The Gentiles Ask to Hear the Gospel

42 Ἐξιόντων  δὲ  αὐτῶν  παρεκάλουν  εἰς  τὸ  μεταξὺ  σάββατον  λαληθῆναι  αὐτοῖς  τὰ  ῥήματα  ταῦτα.  43 λυθείσης  δὲ  τῆς  συναγωγῆς  ἠκολούθησαν  πολλοὶ  τῶν  Ἰουδαίων  καὶ  τῶν  σεβομένων  προσηλύτων  τῷ  Παύλῳ  καὶ  τῷ  Βαρνάβᾳ,  οἵτινες  προσλαλοῦντες  αὐτοῖς  ἔπειθον  αὐτοὺς  προσμένειν  τῇ  χάριτι  τοῦ  Θεοῦ. 

44 Τῷ  δὲ  ἐρχομένῳ  σαββάτῳ  σχεδὸν  πᾶσα    πόλις  συνήχθη  ἀκοῦσαι  τὸν  λόγον  τοῦ  κυρίου**.  45 ἰδόντες  δὲ  οἱ  Ἰουδαῖοι  τοὺς  ὄχλους  ἐπλήσθησαν  ζήλου,  καὶ  ἀντέλεγον  τοῖς  ὑπὸ  Παύλου  λαλουμένοις  βλασφημοῦντες.  46 παρρησιασάμενοί  τε    Παῦλος  καὶ    Βαρνάβας  εἶπαν  Ὑμῖν  ἦν  ἀναγκαῖον  πρῶτον  λαληθῆναι  τὸν  λόγον  τοῦ  Θεοῦ·  ἐπειδὴ  ἀπωθεῖσθε  αὐτὸν  καὶ  οὐκ  ἀξίους  κρίνετε  ἑαυτοὺς  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς,  ἰδοὺ  στρεφόμεθα  εἰς  τὰ  ἔθνη. 

47 οὕτως  γὰρ  ἐντέταλται  ἡμῖν    Κύριος  Τέθεικά  σε  εἰς  φῶς  ἐθνῶν  τοῦ  εἶναί  σε  εἰς  σωτηρίαν  ἕως  ἐσχάτου  τῆς  γῆς. 

48 ἀκούοντα  δὲ  τὰ  ἔθνη  ἔχαιρον  καὶ  ἐδόξαζον  τὸν  λόγον  τοῦ  Κυρίου,  καὶ  ἐπίστευσαν  ὅσοι  ἦσαν  τεταγμένοι  εἰς  ζωὴν  αἰώνιον·  49 διεφέρετο  δὲ    λόγος  τοῦ  Κυρίου  δι’  ὅλης  τῆς  χώρας.  50 οἱ  δὲ  Ἰουδαῖοι  παρώτρυναν  τὰς  σεβομένας  γυναῖκας  τὰς  εὐσχήμονας  καὶ  τοὺς  πρώτους  τῆς  πόλεως,  καὶ  ἐπήγειραν  διωγμὸν  ἐπὶ  τὸν  Παῦλον  καὶ  Βαρνάβαν,  καὶ  ἐξέβαλον  αὐτοὺς  ἀπὸ  τῶν  ὁρίων  αὐτῶν.  51 οἱ  δὲ  ἐκτιναξάμενοι  τὸν  κονιορτὸν  τῶν  ποδῶν  ἐπ’  αὐτοὺς  ἦλθον  εἰς  Ἰκόνιον,  52 οἵ  τε  μαθηταὶ  ἐπληροῦντο  χαρᾶς  καὶ  Πνεύματος  Ἁγίου. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Acts 12
Top of Page
Top of Page