δύναμιν
Englishman's Concordance
δύναμιν (dynamin) — 33 Occurrences

Matthew 22:29 N-AFS
GRK: μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: the Scriptures nor the power of God.
KJV: the scriptures, nor the power of God.
INT: nor the power of God

Matthew 25:15 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν
NAS: to his own ability; and he went on his journey.
KJV: to his several ability; and
INT: the own ability and he left the region

Mark 5:30 N-AFS
GRK: ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς
NAS: in Himself that the power [proceeding] from Him had gone forth,
KJV: in himself that virtue had gone out of
INT: out of him power has gone forth having turned

Mark 6:5 N-AFS
GRK: ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ μὴ
NAS: do no miracle there except
KJV: do no mighty work, save that he laid
INT: to do not any work of power if not

Mark 9:39 N-AFS
GRK: ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ
NAS: will perform a miracle in My name,
KJV: which shall do a miracle in my
INT: who will do a work of power in the

Mark 12:24 N-AFS
GRK: μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
NAS: the Scriptures or the power of God?
KJV: neither the power of God?
INT: nor the power of God

Luke 8:46 N-AFS
GRK: γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ'
NAS: Me, for I was aware that power had gone
KJV: I perceive that virtue is gone out of
INT: indeed knew [that] power went out from

Luke 9:1 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν
NAS: and gave them power and authority
KJV: gave them power and authority over
INT: he gave to them power and authority

Luke 10:19 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ
NAS: all the power of the enemy,
KJV: over all the power of the enemy: and
INT: all the power of the enemey

Luke 24:49 N-AFS
GRK: ἐξ ὕψους δύναμιν
NAS: you are clothed with power from on high.
KJV: ye be endued with power from on high.
INT: from on high power

Acts 1:8 N-AFS
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ
NAS: but you will receive power when the Holy
KJV: ye shall receive power, after that the Holy
INT: but you will receive power having come the

Romans 9:17 N-AFS
GRK: σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ
NAS: YOU UP, TO DEMONSTRATE MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME
KJV: I might shew my power in thee,
INT: you the power of me and

1 Corinthians 1:24 N-AFS
GRK: Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ
NAS: Christ the power of God
KJV: Greeks, Christ the power of God, and
INT: Christ God's power and God's

1 Corinthians 4:19 N-AFS
GRK: ἀλλὰ τὴν δύναμιν
NAS: who are arrogant but their power.
KJV: but the power.
INT: but the power

1 Corinthians 14:11 N-AFS
GRK: εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς
NAS: I do not know the meaning of the language,
KJV: not the meaning of the voice,
INT: I know the power of them sound

1 Corinthians 15:24 N-AFS
GRK: ἐξουσίαν καὶ δύναμιν
NAS: and all authority and power.
KJV: authority and power.
INT: authority and power

2 Corinthians 1:8 N-AFS
GRK: ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν ὥστε
NAS: beyond our strength, so
KJV: above strength, insomuch
INT: excessively beyond [our] power we were burdened so as

2 Corinthians 8:3 N-AFS
GRK: ὅτι κατὰ δύναμιν μαρτυρῶ καὶ
NAS: that according to their ability, and beyond
KJV: to [their] power, I bear record,
INT: For according to [their] ability I bear witness and

2 Corinthians 8:3 N-AFS
GRK: καὶ παρὰ δύναμιν αὐθαίρετοι
NAS: and beyond their ability, [they gave] of their own accord,
KJV: beyond [their] power [they were] willing of themselves;
INT: and beyond [their] ability [they were] willing of themselves

Ephesians 3:20 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην
NAS: according to the power that works
KJV: according to the power that worketh
INT: according to the power which works

Philippians 3:10 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως
NAS: that I may know Him and the power of His resurrection
KJV: and the power of his
INT: and the power of the resurrection

2 Timothy 1:8 N-AFS
GRK: εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ
NAS: according to the power of God,
KJV: according to the power of God;
INT: gospel according to power God's

2 Timothy 3:5 N-AFS
GRK: τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι
NAS: although they have denied its power; Avoid
KJV: but denying the power thereof: from
INT: but [the] power of it denying

Hebrews 7:16 N-AFS
GRK: ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
NAS: but according to the power of an indestructible
KJV: after the power of an endless
INT: but according to power of life indestructable

Hebrews 11:11 N-AFS
GRK: Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν
NAS: received ability to conceive,
KJV: herself received strength to conceive
INT: Sarah barren power for [the] conception

Hebrews 11:34 N-AFS
GRK: ἔσβεσαν δύναμιν πυρός ἔφυγον
NAS: quenched the power of fire, escaped
KJV: Quenched the violence of fire, escaped
INT: quenched [the] power of fire escaped

2 Peter 1:16 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν
NAS: when we made known to you the power and coming
KJV: unto you the power and
INT: Jesus Christ power and coming

Revelation 3:8 N-AFS
GRK: μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς
NAS: a little power, and have kept
KJV: a little strength, and
INT: a little you have power and did keep

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν ὅτι σὺ
NAS: and honor and power; for You created
KJV: honour and power: for thou
INT: and power because you

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον
NAS: to receive power and riches
KJV: to receive power, and
INT: to receive the power and riches

Revelation 11:17 N-AFS
GRK: εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν
NAS: Your great power and have begun to reign.
KJV: thy great power, and hast reigned.
INT: you have taken the power of you

Revelation 13:2 N-AFS
GRK: δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ
NAS: gave him his power and his throne
KJV: him his power, and his
INT: dragon the power of him and

Revelation 17:13 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν
NAS: and they give their power and authority
KJV: shall give their power and strength
INT: and the power and authority

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page