ἤγαγον
Englishman's Concordance
ἤγαγον (ēgagon) — 13 Occurrences

Matthew 21:7 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον τὴν ὄνον
NAS: and brought the donkey and the colt,
KJV: And brought the ass, and
INT: they brought the donkey

Luke 4:29 V-AIA-3P
GRK: πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως
NAS: Him out of the city, and led Him to the brow
KJV: the city, and led him unto
INT: city and led him unto

Luke 4:40 V-AIA-3P
GRK: νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς
NAS: diseases brought them to Him; and laying
KJV: with divers diseases brought them unto
INT: with diseases various brought them to

Luke 19:35 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς
NAS: They brought it to Jesus,
KJV: And they brought him to
INT: And they led it to

Luke 22:54 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτὸν ἤγαγον καὶ εἰσήγαγον
NAS: Having arrested Him, they led Him [away] and brought
KJV: him, and led [him], and
INT: moreover him they led [him away] and led

Luke 23:1 V-AIA-3P
GRK: πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ
NAS: of them got up and brought Him before
KJV: of them arose, and led him unto
INT: multitude of them led him to

John 18:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν
NAS: and led Him to Annas first;
INT: and they led [him] away to Annas

Acts 6:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ
NAS: up to him and dragged him away and brought him before
KJV: him, and brought [him] to the council,
INT: him and brought [him] to the

Acts 17:15 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν
NAS: Paul brought him as far
KJV: Paul brought him
INT: Paul brought [him] unto Athens

Acts 17:19 V-AIA-3P
GRK: Ἄρειον Πάγον ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα
NAS: And they took him and brought him to the Areopagus,
KJV: him, and brought him unto
INT: Ares Hill they brought [him] saying Are we able

Acts 18:12 V-AIA-3P
GRK: Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ
NAS: Paul and brought him before
KJV: Paul, and brought him to
INT: Paul and led him to

Acts 20:12 V-AIA-3P
GRK: ἤγαγον δὲ τὸν
NAS: They took away the boy alive,
KJV: And they brought the young man alive,
INT: they brought moreover the

Acts 23:31 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς
NAS: Paul and brought him by night
KJV: took Paul, and brought [him] by night
INT: Paul brought [him] by night

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page