αἵματι
Englishman's Concordance
αἵματι (haimati) — 20 Occurrences

Matthew 23:30 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν
NAS: partners with them in [shedding] the blood of the prophets.'
KJV: in the blood of the prophets.
INT: in the blood of the prophets

Luke 22:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματί μου τὸ
NAS: covenant in My blood.
KJV: in my blood, which is shed
INT: in the blood of me which

Romans 3:25 N-DNS
GRK: τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν
NAS: as a propitiation in His blood through
KJV: in his blood, to declare
INT: the of him blood for a showing forth

Romans 5:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα
NAS: been justified by His blood, we shall be saved
KJV: by his blood, we shall be saved from
INT: by the blood of him we will be saved

1 Corinthians 11:25 N-DNS
GRK: τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο ποιεῖτε
NAS: covenant in My blood; do
KJV: in my blood: this do ye,
INT: my blood this do

Galatians 1:16 N-DNS
GRK: σαρκὶ καὶ αἵματι
NAS: consult with flesh and blood,
KJV: with flesh and blood:
INT: with flesh and blood

Ephesians 2:13 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ
NAS: near by the blood of Christ.
KJV: nigh by the blood of Christ.
INT: by the blood of Christ

Hebrews 9:21 N-DNS
GRK: λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐράντισεν
NAS: of the ministry with the blood.
KJV: he sprinkled with blood both
INT: ministry with blood likewise he sprinkled

Hebrews 9:22 N-DNS
GRK: σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται
NAS: are cleansed with blood, and without
KJV: purged with blood; and without
INT: almost with blood all things are purified

Hebrews 9:25 N-DNS
GRK: ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ
NAS: year by year with blood that is not his own.
KJV: year with blood of others;
INT: year with blood of another

Hebrews 10:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ
NAS: the holy place by the blood of Jesus,
KJV: by the blood of Jesus,
INT: by the blood of Jesus

Hebrews 12:24 N-DNS
GRK: Ἰησοῦ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον
NAS: and to the sprinkled blood, which speaks
KJV: and to the blood of sprinkling,
INT: to Jesus and to [the] blood of sprinkling better things

Hebrews 13:20 N-DNS
GRK: μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου
NAS: through the blood of the eternal
KJV: through the blood of the everlasting
INT: great by [the] blood of [the] covenant eternal

1 Peter 1:19 N-DNS
GRK: ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ
NAS: but with precious blood, as of a lamb
KJV: with the precious blood of Christ,
INT: but by precious blood as of a lamb

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι καὶ τὸ
NAS: but with the water and with the blood. It is the Spirit
KJV: water and blood. And it is
INT: by blood And the

Revelation 1:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ
NAS: us from our sins by His blood--
KJV: in his own blood,
INT: in the blood of him

Revelation 5:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ
NAS: for God with Your blood [men] from every
KJV: by thy blood out of every
INT: by the blood of you out of

Revelation 7:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου
NAS: and made them white in the blood of the Lamb.
KJV: white in the blood of the Lamb.
INT: in the blood of the Lamb

Revelation 8:7 N-DNS
GRK: μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη
NAS: mixed with blood, and they were thrown
KJV: mingled with blood, and
INT: mixed with blood and it was cast

Revelation 19:13 N-DNS
GRK: ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι καὶ κέκληται
NAS: dipped in blood, and His name
KJV: dipped in blood: and
INT: a garment dipped in blood and is called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page