1534. εἶτα (eita)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1534. εἶτα (eita) — 15 Occurrences

Mark 4:17 Adv
GRK: πρόσκαιροί εἰσιν εἶτα γενομένης θλίψεως
NAS: but are [only] temporary; then, when affliction
KJV: but for a time: afterward, when affliction
INT: temporary are then having arisen tribulation

Mark 4:28 Adv
GRK: πρῶτον χόρτον εἶτα στάχυν εἶτα
KJV: the blade, then the ear,
INT: first a plant then an ear then

Mark 4:28 Adv
GRK: εἶτα στάχυν εἶτα πλήρης σῖτον
KJV: then the ear, after that the full corn
INT: then an ear then full grain

Mark 8:25 Adv
GRK: εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν
NAS: Then again He laid
KJV: After that he put [his] hands
INT: Then again he laid

Luke 8:12 Adv
GRK: οἱ ἀκούσαντες εἶτα ἔρχεται ὁ
NAS: who have heard; then the devil
KJV: they that hear; then cometh
INT: the [ones] having heard then comes the

John 13:5 Adv
GRK: εἶτα βάλλει ὕδωρ
NAS: Then He poured water
KJV: After that he poureth water
INT: afterward he pours water

John 19:27 Adv
GRK: εἶτα λέγει τῷ
NAS: Then He said to the disciple,
KJV: Then saith he to the disciple,
INT: Then he says to the

John 20:27 Adv
GRK: εἶτα λέγει τῷ
NAS: Then He said to Thomas,
KJV: Then saith he to Thomas,
INT: Then he says

1 Corinthians 15:5 Adv
GRK: ὤφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς δώδεκα
NAS: to Cephas, then to the twelve.
KJV: of Cephas, then of the twelve:
INT: he appeared to Cephas then to the twelve

1 Corinthians 15:7 Adv
GRK: ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα τοῖς ἀποστόλοις
NAS: to James, then to all
KJV: of James; then of all
INT: he appeared to James then to the apostles

1 Corinthians 15:24 Adv
GRK: εἶτα τὸ τέλος
NAS: then [comes] the end, when
KJV: Then [cometh] the end, when
INT: Then the end

1 Timothy 2:13 Adv
GRK: πρῶτος ἐπλάσθη εἶτα Εὕα
NAS: who was first created, [and] then Eve.
KJV: first formed, then Eve.
INT: first was formed then Eve

1 Timothy 3:10 Adv
GRK: δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα διακονείτωσαν ἀνέγκλητοι
NAS: be tested; then let them serve as deacons
KJV: be proved; then let them use the office of a deacon,
INT: let them be proved first then let them serve blameless

Hebrews 12:9 Adv
GRK: εἶτα τοὺς μὲν
NAS: Furthermore, we had earthly
KJV: Furthermore we have had fathers
INT: Moreover the indeed

James 1:15 Adv
GRK: εἶτα ἡ ἐπιθυμία
NAS: Then when lust has conceived,
KJV: Then when lust hath conceived,
INT: then lust

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page