3358. μέτρον (metron)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3358. μέτρον (metron) — 14 Occurrences

Matthew 7:2 N-DNS
GRK: ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται
NAS: you will be judged; and by your standard of measure,
KJV: what measure ye mete,
INT: with what measure you measure it will be measured again

Matthew 23:32 N-ANS
GRK: πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων
NAS: up, then, the measure [of the guilt] of your fathers.
KJV: up then the measure of your fathers.
INT: fill you up the measure of the fathers

Mark 4:24 N-DNS
GRK: ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται
NAS: you listen to. By your standard of measure
KJV: what measure ye mete,
INT: with what measure you measure it will be measured

Luke 6:38 N-ANS
GRK: δοθήσεται ὑμῖν μέτρον καλὸν πεπιεσμένον
NAS: a good measure-- pressed down,
KJV: good measure, pressed down,
INT: it will be given to you measure good pressed down

Luke 6:38 N-DNS
GRK: ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται
NAS: [and] running over. For by your standard of measure
KJV: with the same measure that
INT: with that indeed measure you measure it will be measured again

John 3:34 N-GNS
GRK: γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ
NAS: the Spirit without measure.
KJV: the Spirit by measure [unto him].
INT: indeed by measure he gives the

Romans 12:3 N-ANS
GRK: θεὸς ἐμέρισεν μέτρον πίστεως
NAS: to each a measure of faith.
KJV: to every man the measure of faith.
INT: God divided a measure of faith

2 Corinthians 10:13 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος
NAS: but within the measure of the sphere
KJV: according to the measure of the rule
INT: according to the measure of the area

2 Corinthians 10:13 N-GNS
GRK: ὁ θεὸς μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι
NAS: apportioned to us as a measure, to reach
KJV: to us, a measure to reach
INT: the God of measure to reach as far as

Ephesians 4:7 N-ANS
GRK: κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς
NAS: according to the measure of Christ's
KJV: according to the measure of the gift
INT: according to the measure of the gift

Ephesians 4:13 N-ANS
GRK: τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ
NAS: man, to the measure of the stature
KJV: unto the measure of the stature
INT: full-grown at [the] measure of [the] stature of the

Ephesians 4:16 N-DNS
GRK: ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου
NAS: according to the proper working
KJV: in the measure of every
INT: [the] working in [its] measure individual of each

Revelation 21:15 N-ANS
GRK: ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν
INT: me had a measuring reed golden

Revelation 21:17 N-ANS
GRK: τεσσάρων πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ὅ
NAS: [according to] human measurements, which
KJV: cubits, [according to] the measure of a man,
INT: four cubits measure of a man that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page